Sport

Sport

07.09.2018 | Türkmen samboçylarynyň Çarwadarlaryň oýunlaryndaky üstünligi

Şu gün Gyrgyzystanda geçirilýän Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynda sambo boýunça ýaryşlar başlandy, onda türkmenistanly türgenler ýeňiş gazanmagy başardylar. Biziň ýygyndymyz ýene-de üç medala — iki altyn we bir bürünç medala mynasyp boldy.


06.09.2018 | Çar­wa­dar­la­ryň oýun­la­ryn­da ýig­ri­mi üçün­ji me­dal

Çar­wa­dar­la­ryň III Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ryn­da aba gö­re­şi bo­ýun­ça ýa­ryş­lar ge­çi­ril­di, on­da türk­men tür­gen­le­ri no­bat­da­ky kü­müş me­da­la my­na­syp bol­du­lar. Bu ge­zek 80 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram de­re­je­de çy­kyş eden il­de­şi­miz Işan­my­rat Ata­ýew ta­pa­wut­lan­dy.


05.09.2018 | Çarwadarlaryň oýunlary: ýygyndymyzyň gazananlarynda ýene-de 5 medal artdy

Şu gün Gyrgyzystanda geçirilýän Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynda türkmen türgenleri gazananlarynyň üstüni ýene-de 5 medal bilen artdyrdylar. “Gyrgyz göreşi” boýunça ýaryşlarda türgenlerimize üstünlik ýar boldy.


04.09.2018 | Üç günde — 17 medal

Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynyň üçünji gününde Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň gazananlarynyň üsti medallaryň ýene-de bäşisi bilen ýetirildi. Olaryň hatarynda üç altyn, bir kümüş we bir bürünç medallar bar. Ýaryşa gatnaşýan halklaryň milli göreşiniň görnüşlerinde üstünlikli çykyş etmek biziň türgenlerimiz üçin oňat däbe öwrüldi.


03.09.2018 | Çar­wa­dar­la­ryň Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ryn­da ýe­ne-de 9 me­dal ga­za­nyl­dy

Çar­wa­dar­la­ryň III Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ry­nyň ikin­ji gü­nün­de Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­pa­ry­nyň ga­za­nan­la­ry­nyň üs­ti dür­li gym­mat­lyk­da­ky me­dal­la­ryň 9-sy — dört al­tyn, bir kü­müş we dört bü­rünç me­dal bi­len ýe­ti­ril­di. Bi­ziň tür­gen­le­ri­mi­ze gu­şak­lar­da mil­li gyr­gyz guşakly gö­re­şi bo­lan alyş bo­ýun­ça ýa­ryş­lar­da üs­tün­lik ýar bol­dy.


02.09.2018 | Çar­wa­dar­la­ryň Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ryn­da mil­li to­pa­ry­myz üç me­dal ga­zan­dy

Gyr­gyz Res­pub­li­ka­syn­da açy­lan Çar­wa­dar­la­ryň III Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ryn­da türk­men päl­wan­la­ry dür­li de­re­je­li üç me­dal ga­zan­dy­lar. Tä­jik mil­li gu­şak­ly gö­re­şi bo­lan “guş­ti­ni mil­li ka­mar­ban­di” gö­re­şi bo­ýun­ça ýa­ryş­lar ýy­gyn­dy to­pa­ry­myz üçin ne­ti­je­li bol­dy.


02.09.2018 | XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ry ta­mam­lan­dy

In­do­ne­zi­ýa­da “Bung Kar­no” sta­dio­nyn­da XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ry­nyň ýa­py­lyş da­ba­ra­sy bol­dy. Bu to­ma­şa ýa­ryş­la­ry ge­çir­ýän ýur­duň öz­bo­luş­ly mil­li öwüş­gin­le­ri­ne bes­len­di. Ýa­gyş hem bu da­ba­ra­nyň kö­pö­wüş­gin­li hä­si­ýe­ti­ne päs­gel be­rip bil­me­di.


31.08.2018 | Azia­da — 2018-de dzýu­do we sam­bo bo­ýun­ça türk­men tür­gen­le­ri­niň çy­kyş­la­ry

XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ry­nyň on üçün­ji gü­nün­de bi­ziň tür­gen­le­ri­mi­ziň gat­naş­ma­gyn­da dzýu­do bo­ýun­ça jem­leý­ji ýa­ryş­lar ge­çi­ril­di.


30.08.2018 | Azi­ýa oýun­la­ryn­da ku­raş gö­re­şi bo­ýun­ça bäs­le­şik­ler ta­mam­lan­dy

Şu gün XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ryn­da ku­raş gö­re­şi bo­ýun­ça bäs­le­şik­le­riň jem­leý­ji gü­ni bol­dy. Olar 90 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram de­re­je­sin­de er­kek­le­riň ara­syn­da, 78 kg çen­li ze­nan­la­ryň ara­syn­da ge­çi­ril­di.


29.08.2018 | Aziada: üç gün galdy – göreş dowam edýär

Indoneziýanyň paýtagtynda dowam edýän tomusky XVIII Aziýa oýunlarynda türkmenistanly türgenler şu gün dzýudo we kuraş göreşi boýunça ýaryşlara gatnaşdylar.


 

 

 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter