Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi | TDH
 

TESWIRLEMELER

Ulag düzümleri sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm şertidir

opublikovano 24.05.2017

Sebitleriň ulag düzümini ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara derejesindäki iri taslamalaryň durmuşa geçirilmeginden ybarat bolan ulag strategiýasynyň möhüm bölegi bolup durýar. Bu ýörelge oba ýerleriniň hojalyk, söwda-ykdysady we durmuş-ynsanperwerlik gatnaşyklaryna işjeň goşulmagyna, olaryň maýa goým mümkinçilikleriniň ýokarlanmagyna, oba ýerlerinde telekeçiligiň höweslendirilmegine we senagat ulgamynyň ösdürilmegine gönükdirilendir.

Şunlukda, mlli Liderimiz suw, howa, demir ýol we awtomobil ulaglarynyň baglanyşygyny üpjün edýän iň häzirkizaman arag...

 
 

Copyright 2012-2017 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter