“Çalyk Holding” TOPH gaz geçirijiniň ugrunda elektrik geçiriji ulgamyny çekmek taslamasynyň gurluşygyna gyzyklanma bildirdi | TDH
Syýasat habarlary

“Çalyk Holding” TOPH gaz geçirijiniň ugrunda elektrik geçiriji ulgamyny çekmek taslamasynyň gurluşygyna gyzyklanma bildirdi

 

Balkan welaýatyn iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.

Işewür wagt tapyp kabul edendigi üçin milli Liderimize hoşallygyny bildirip, özüniň ýolbaşçylyk edýän kompaniýasy üçin okgunly ösüş derejesini görkezýän ýurdumyz bilen hyzmatdaşlyk etmegiň uly hormatdygyny nygtady. Bellenilişi ýaly, Türkiýäniň işewür toparlary Türkmenistan bilen köpýyllyk netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge hem-de bu ýerde ýaýbaňlandyrylan giň mösberli özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge ýokary gyzyklanma bildirýärler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilelikdäki iri taslamalaryň ýerine ýetirilmeginde öz aýdyň beýanyny tapýan türkmen-türk gatnaşyklarynyň däp bolan netijeli, dostlukly häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, döwletimiziň daşary ýurtly hyzmatdaşlar üçin deňhukukly özara bähbitli hyzmatdaşlyga hemişe açykdygyny nygtap, türk kompaniýasynyň türkmen bazaryna alyp barýan işlerine kanagatlanma bildirdi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistan uzakmöhletleýin ykdysady strategiýany durmuşa geçirmek bilen, häzirkizaman diwersifikasiýalaşdyrylan senagat hem-de ähli beýleki zerur düzümleriň kemala getirilmegini, öňdebaryjy tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagyny ugur edinýär, munuň özi öňdebaryjy daşary ýurt kkompaniýalary bilen netijeli hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçilikleri döredýär.

Duşuşygyň barşynda “Çalyk Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyza özlerine ynanylan desgalardaky, şol sanda Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz menziliniň gurluşygyndaky, şeýle hem Garabogaz şäherindäki karbamid öndürýän zawod we Marynyň döwlet elektrik stansiýasynyň çägindäki utgaşykly nebitgaz elektrik stansiýasynda işleriň ýagdaýy barada habar berdi. Türkmenbaşydaky desga sebit we sebitara ähmiýetli örän möhüm üstaşyr hem-de logistika merkezine öwrüler. Şunda häzirki wagtda Bitarap Türkmenistanyň özüniň milli Lideriniň baştutanlygynda Beýik Ýüpek ýoluny täze görnüşde gaýtadan dikeltmek boýunça netijeli çäreleri geçirýändigi bellenildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow rowaýatlara beslenen bu gadymy ýoluň taryhyna hem-de onuň kemala gelmeginde we işjeň peýdalanylmagynda türkmen halkynyň ornuna bagyşlanan ajaýyp kitabyny bagyşlady.

Şunuň bilen baglylykda, türk kompaniýasynyň geljegi uly türkmen bazarynda öz ornuny mundan beýläk-de berkitmäge gyzyklanma bildirýändigi tassyklanyldy, ýurdumyzyň bazarynyň özüne çekijiligi bar bolan köpugurly mümkinçilikler, amatly maýa goýum ýagdaýy hem-de Türkmenistanda amala aşyrylýan toplumlaýyn durmuş-ykdysady özgertmeler bilen şeritlendirilendir. Hususan-da, gürrüň Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan halkara gaz geçirijisiniň ugry boýunça güýjenmesi 500 kilowolta deň bolan elektrik geçiriji ulgamyny çekmek ýaly möhüm taslamanyň durmuşa geçirilmeginde hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma barada barýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýüzbe-ýüz söhbetdeşlikde hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini hem-de möhüm ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin çuňňur hoşallygyny beýan edip, “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk holdingiň özüne bildirilýän ynama ýokary baha berýändigini hem-de geljekde hem öz hyzmatdaşlyk borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine çynlakaý hem jogapkärli çemeleşjekdigini nygtady.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter