Türkmenistanyň harby gullukçylarynyň bir topary döwlet sylaglary bilen sylaglandy | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň harby gullukçylarynyň bir topary döwlet sylaglary bilen sylaglandy

 

Bitarap Türkmenistanyň garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga, goranmak ukybyny berkitmäge, howpsuzlygy, kanunylygy we jemgyýetçilik tertibini üpjün etmäge goşan uly şahsy goşantlary üçin hem-de berkarar Watanymyza köp ýyllaryň dowamynda birkemsiz gulluk edendiklerini, döwletimiziň we halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny nazara alyp, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň bir toparyny Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakyndaky Permana gol çekdi.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter