Resmi habarlar 3-nji Maý | TDH
Resminamalar

Resmi habarlar 3-nji Maý

 

Harby borjuny ak ýürekden berjaý edip, ýurdumyzyň goranmak ukybyny pugtalandyrmaga goşan goşantlary üçin we asudalygy goramakda bitiren uly hyzmatlaryny hem-de “Watan gerçegi” atly görkezme söweşjeň atyşykly okuw täliminiň ýokary derejede geçirilmeginde aýratyn tapawutlanandyklaryny göz öňünde tutup, şeýle hem Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 53-nji maddasynyň 11-nji bendine laýyklykda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralarynyň harby gullukçylaryna harby atlary dakmak hakynda Permana gol çekdi.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter