Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistanda täze işe başlan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Žandos Asanowy kabul etdi. Ilçi döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

Diplomat wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimize Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň mähirli salamyny we türkmen halkyna iberen iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Ilçiniň belleýşi ýaly, Türkmenistanda öz ýurduna wekilçilik etmek onuň üçin uly hormatdyr. Gazagystan bilen biziň ýurdumyzy ozaldan gelýän dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary baglanyşdyrýar we häzirki döwürde täze mazmun bilen baýlaşdyrylýar.

Döwlet Baştutanymyz Prezident Nursultan Nazarbaýewe hoşniýetli arzuwlaryny aýdyp, diplomaty jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem-de dostluk we birek-birege ynanyşmak häsiýetine eýe bolan türkmen-gazak gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmakda uly üstünlik arzuw etdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, goňşy ýurtlar, şol sanda Gazagystan bilen özara gatnaşyklary ösdürmek Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugry bolup durýar.

Duşuşygyň dowamynda milli Liderimiz hem-de ilçi ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda, abraýly sebitara hem-de halkara guramalaryň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejä eýedigini bellediler. Şunda, Türkmenistanyň we Gazagystanyň birek-birek üçin möhüm hyzmatdaş bolup durýandygy nygtaldy. Geçen ýylyň aprel aýynda Astanada gol çekilen degişli şertnama we umuman, hyzmatdaşlygyň ägirt uly kadalaşdyryjy-hukuk binýadyna eýe bolmagy munuň aýdyň güwäsidir.

Şunuň bilen baglylykda, söwda-ykdysady, ulag-aragatnaşyk, energetika pudaklarynda, başga-da birnäçe geljegi uly ugurlarda netijeli gatnaşyklary ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Bu babatda ikitaraplaýyn bolşy ýaly, diňe bir sebit möçberinde däl, eýsem, tutuş Ýewraziýa giňişliginde umumy abadançylygyň bähbidine laýyk gelýän bilelikde amala aşyrylan iri düzümleýin taslamalary mysal getirmek bolar.

Ekologiýa ulgamy hyzmatdaşlygyň häzirki döwür üçin esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Türkmenistan we Gazagystan bu ugurda, hususan-da, ýurdumyzyň häzirki döwürde başlyklyk edýän Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýär. Şeýle hem Hazar deňziniň meselelerini çözmek boýunça tagallalaryň utgaşdyrylmagyna ähmiýet berilýär.

Bellenilişi ýaly, netijeli ynsanperwer gatnaşyklar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugry bolup durýar. Türkmen we gazak halklarynyň taryhy taýdan kemala gelen umumy medeni hem-de ruhy gymmatlyklaryna esaslanyp, bu ugurdaky gatnaşyklar ýyl-ýyldan täze tejribe we mazmun bilen baýlaşdyrylýar.

Duşuşygyň ahyrynda Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Žandos Asanow deňhukukly, birek-birege hormat goýmak we işjeň esasda ýola goýulýan döwletara gatnaşyklaryň sazlaşykly ösdürilmegine hemmetaraplaýyn ýardam beriljekdigine ynandyrdy.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter