Türkmenistanyň çempiony we Kubogynyň eýesi ýeňiş bilen başladylar | TDH
Sport

Türkmenistanyň çempiony we Kubogynyň eýesi ýeňiş bilen başladylar

 

Ýokary ligadaky toparlaryň arasynda futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň birinji tapgyry tamamlandy.

Ozal habar berlişi ýaly, ol Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň prezidentiniň Kubogynyň häzirki eýesi HTTU-nyň öz meýdançasynda bu baýragyň öňki eýesi “Balkan” bilen duşuşygynda gazanan ýeňşi bilen başlandy.

Beýleki duşuşyklaryň hiç biri-de deňme-deň hasap bilen tamamlanmady. Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň prezidentiniň Kubogy ugrundaky toparlaýyn ýaryşda ýurdumyza wekilçilik edýän Türkmenistanyň Kubogynyň iki gezek eýesi “Ahal” Aşgabatda ýokary ligada ilkinji gezek çykyş edýän Mary şäheriniň “Energetik” toparyny 6:0 hasabynda ynamly ýeňdi. Ýurdumyzyň häzirki çempiony paýtagtymyzyň “Altyn asyr” topary bolsa milli ýaryşa ilkinji gezek gatnaşýan beýleki bir täze topar bolan “Hazynadan” 2:0 hasabynda üstün çykdy. Bu toparyň talyplaryň arasynda sporty, hususan-da, futboly ösdürmäge uly üns berýän Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň ýolbaşçylygynyň başlangyjy boýunça döredilenine bary-ýogy bir aý bolandygy bellärliklidir. Oňa Aşgabat şäher sport komitetiniň futbol sport mekdebiniň tälimçisi Ahmet Agamyradow tälim berýär. Onuň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň ýaşlar (21 ýaşa çenli) ýygyndy topary ýanwar aýynda Sankt-Peterburgda Arkalaşygyň Kubogy ugrunda XXIII gezek geçirilen ýaryşda iň oňat toparlaryň dörtlügine düşmegi başardy.

Türkmenbaşy şäheriniň “Şagadamy” hem ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň merkezinde “Daşoguz” toparyny 4:0 hasabynda ýeňip, öz hasabyna ilkinji 3 utugy ýazdy.

Baýramaly etrabynda bolsa “Merw” bilen “Aşgabadyň” duşuşygynda oýnuň ykbaly soňky minutlarda çözüldi. Duşuşygyň ikinji ýarymynyň başynda Berdi Şamyradow aşgabatlylary öňe çykardy – 1:0. 90-njy minutda çüňkden oýna girizilen pökgi bilen Ilýa Tamurkin hasaby deňledi – 1:1. Eminiň goşan goşmaça wagtynda bolsa Toýly Goçnazarow “Merw” toparyna ýeňiş getirdi – 2:1.

Birinji tapgyrdan soň, derwezä iň köp pökgi geçirmeke öňdebaryjylar kesgitlenip ugrady. Altymyrat Annadurdyýew (“Ahal”) geçiren 4 pökgüsi bilen bu sanawuň başyny çekýär. Onuň topardaşy Gurban Annaýew hem-de “Şagadamyň” futbolçylary Azat Garajaýew we Hemra Amanmämmedow ondan iki pökgi yza galýarlar.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter