Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Senagat işgärleriniň gününi döretmek hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Senagat işgärleriniň gününi döretmek hakynda

 

Ýurdumyzyň senagat we kommunikasiýa pudaklaryny mundan beýläk-de ösdürmekde, öndürilýän önümleriň we edilýän hyzmatlaryň möçberini artdyrmakda hem-de hilini ýokarlandyrmakda toplumyň işgärleriniň halal we tutanýerli zähmetini dabaralandyrmak maksady bilen, karar edýärin:

1. Senagat işgärleriniň gününi döretmeli we bu baýramy her ýylyň oktýabr aýynyň üçünji ýekşenbesinde belläp geçmeli.

2. Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi hem-de «Türkmenhimiýa» döwlet konserni Senagat işgärleriniň gününiň ýokary derejede hem-de guramaçylykly bellenip geçilmegini üpjün etmeli.

3. Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi hem-de «Türkmenhimiýa» döwlet konserni Türkmenistanyň Adalat ministrligi bilen bilelikde şu Permandan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamaly we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bermeli.

4. Şulary güýjüni ýitiren diýip ykrar etmeli:

1) «Ulaglar we aragatnaşyk toplumynyň işgärleriniň gününi döretmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 17-nji martynda çykaran 74-nji Permanyny (Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň çözgütleriniň 2017-nji ýyldaky 3-nji ýygyndysynyň 127-nji maddasy);

2) «Himiýa senagatynyň işgärleriniň gününi döretmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 5-nji aprelinde çykaran 82-nji Permanyny (Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň çözgütleriniň 2017-nji ýyldaky 4 — 5-nji ýygyndysynyň 165-nji maddasy).

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 29-njy marty.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter