Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretmek hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretmek hakynda

 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän maglumat-tehnologik ösüşlerden gowy baş çykarýan ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, karar edýärin:

1. Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň işini bes edip, onuň binýadynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretmeli.

2. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň garamagyna bermeli.

3. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny işini bes eden Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň hukuk oruntutary diýip kesgitlemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 12-nji iýuny.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter