Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa | TDH
Prezidentiň poçtasy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

 

Biziň ýutlarymyzyň arasynda bar bolan dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak maksady bilen, jenap Mohamed Elias Mohamed Elhajy Sudan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek baradaky çözgüdi kabul etdik.

Onuň tejribesi we iş başarjaňlygy bu belent wezipäni ak ýürekden we mynasyp derejede ýerine ýetirjekdigine ynam döredýär.

Şunuň bilen baglylykda, jenap Mohamed Elias Mohamed Elhajy mähirli kabul edip, onuň Size meniň adymdan aýtjak ähli zatlaryna, aýratyn-da, Siziň Alyhezretiňize we tutuş türkmen halkyna abadançylyk barada aýdan arzuwlaryna ynanmagyňyzy haýyş edýärin.

Hoşniýetli arzuwlar bilen,

Omar Hassan Ahmad Al-Başir,
Sudan Respublikasynyň Prezidenti

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter