Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa | TDH
Syýasat habarlary

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňiz,

Seul şäherinde geçirilen 2020-nji ýylyň Demirgazyk Ykdysady Hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumyna Siziň wideoýüzlenmäňiz bilen doly ylalaşýaryn. Şol ýüzlenmede Siz Ýewraziýa ýurtlarynyň arasynda bilelikde hyzmatdaşlyk etmegiň zerurdygyny nygtadyňyz. Siziň goldaw bermegiňiz netijesinde forum, COVID-19 pandemiýasyna garamazdan, üstünlikli geçirildi.

Siziň bilen gatnaşygy dowam etmäge hem-de ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga şatdyryn.

COVID-19 pandemiýasynyň çylşyrymly ýagdaýlaryny ýeňip geçjekdigimize hem-de Ýewraziýanyň parahatçylygynyň we gülläp ösmeginiň bähbidine bilelikde işleşjekdigimize umyt edýärin.

Seulda Siziň bilen duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Siziň Alyhezretiňiz, Size berk jan saglyk we bagtyýarlyk, Türkmenistanyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi baradaky iň gowy arzuwlarymy kabul ediň!

Mun Çže IN,
Koreýa Respublikasynyň Prezidenti.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter