Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýanyň “Sifal” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýanyň “Sifal” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

 

Aşgabat, 26-njy oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Fransiýanyň belli “Sifal” kompaniýasynyň baştutany jenap Žil Remini kabul etdi.

Myhman ýüzbe-ýüz duşuşyk üçin döredilen mümkinçilige tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, milli Liderimizi sazlaşykly ösýän hem-de hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ösüşiň ýoly bilen ynamly gadam urýan Türkmenistanyň ägirt uly üstünlikleriniň we ýeten derejeleriniň nyşany bolan döwlet Garaşsyzlygynyň baýramy bilen mähirli gutlady.

Döwlet Baştutanymyz hoşniýetli sözler we gutlalar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän ykdysady özgertmeleriň esasy ugry bolan häzirkizaman täzeçil tehnologiýalary işläp taýýarlamakda ägirt uly tejribe toplan dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalary, şol sanda Fransiýanyň “Sifal” kompaniýasy bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly gyzyklanma bildirýändigini aýtdy.

Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz we myhman Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň hem-de ýangyç-energetika toplumyny, gurluşyk we energetika pudagyny nazara almak bilen, dürli pudaklardaky bilelikdäki işiň tejribesi babatda köpýyllyk netijeli gatnaşyklary ösdürmek boýunça pikir alyşdylar.

“Sifal” kompaniýasynyň ýolbaşçysy özara peýdaly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge taýýardygyny aýdyp, ýolbaşçylyk edýän düzüminiň daşary ýurtly hyzmatdaşlar üçin ägirt uly ýeňillikleri özünde jemleýän, amatly maýa goýum syýasaty netijesinde işewürligi ýokary derejede alyp barmak üçin zerur şertler üpjün edilen geljegi uly türkmen bazarynda öz ornuny pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildirýändigini nygtady.

Işewür häzirki döwürde Ýewropada, hususan-da. Fransiýada Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan bilen köpugurdy hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly üns berilýändigini belläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň Garasşyzlygynyň 25 ýyllyk şanly senesiniň hormatyna ýörite çap edilen “Fransiýa-Türkmenistan” atly ýyllyk gollanma neşiriň ilkinji nusgasyny sowgat berdi. Ýurdumyz hem-de onuň ajaýyplyklary, türkmen halkynyň baý taryhy we medeniýeti baradaky umumy maglumatlardan başga-da, bu özboluşly işewürlik-gollanmasynda ikitaraplaýyn gatnaşyklar, hususan-da, iki dostlukly döwletleriň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryň netijeliligi barada maglumatlar berilýär. Fransiýanyň “Bouygues”, “Sifal”, “Vinсi”, “Thales”, “Total” we Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmelere işjeň gatnaşýan beýleki kompaniýallaryň ýurdumyzda alyp barýan işleri hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýedigi alamatlandyrýar.

Duşuşygyň ahyrynda Žil Remi “Sifal” kompaniýasynyň täze maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmaga gyzyklanma bildirýändigini belläp, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň hyzmatdaşlyk borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmek üçin mundan beýläk-de tagalla etjenkdigine ynandyrdy.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter