Halkara synçylary: Türkmenistanda saýlawlar ýokary guramaçylyk derejede, giň bäsdeşlik, aýanlyk we açyklyk ýagdaýynda geçdi | TDH
Saýlawlar - 2017

Halkara synçylary: Türkmenistanda saýlawlar ýokary guramaçylyk derejede, giň bäsdeşlik, aýanlyk we açyklyk ýagdaýynda geçdi

 

Şu gün Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly abraýly düzümleriň halkara synçylarynyň, şeýle hem Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar toparynyň gatnaşmagynda geçirilen jemleýji metbugat maslahatynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk çärelerine we olaryň geçirilişine guralan synlaryň netijeleri yglan edildi. Çärä ýurdumyzyň we daşary döwletleriň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, şeýle hem Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň, welaýatlaryň we paýtagtymyzyň saýlaw toparlarynyň agzalary gatnaşdylar.

Toparlaryň ýolbaşçylary ýygnananlaryň öňünde çykyş etmek bilen, ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümine we Merkezi saýlaw toparyna döwletimiziň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan jemgyýetçilik-syýasy waka gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirdiler. Türkmenistanda Prezident saýlawlarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde, açyklyk we aýanlyk, şeýle hem saýlawçylaryň işjeňligi ýagdaýynda geçirilendigi kanagatlanma bilen bellenildi.

Bellenilişi ýaly, synçylar toparlarynyň saýlawlaryň geçişine beren bahalary saýlawlara görlen taýýarlygyň we onuň geçişiniň anyk ýagdaýyny has aýdyňlygy bilen äşgär edýär. Çykyş edenleriň pikirine görä, gelnen netijeler milli saýlaw kanynçylygyna geçirilen synlara, toparlaryň agzalarynyň biziň ýurdumyzda bolan döwründe toplan anyk maglumatlaryna esaslanýar. Ýokary döwlet wezipesine dalaşgärler bilen geçirilen duşuşyklarda halkara düzümleriniň wekilleri her bir dalaşgäriň maksatnamasynyň halkymyzyň durmuş ulgamynyň üpjün edilmegine we ýurdumyzyň geljekki ösüşine gönükdirilendigine göz ýetirdiler.

Ses bermek döwründe ýüze çykarylan kemçilikler barada aýtmak bilen, toparlaryň ýolbaşçylary olaryň esasan tehniki häsiýetdedigini we saýlawlaryň açyklygyna hiç hili täsiriniň ýokdugyny nygtady.

Toparlaryň ýolbaşçylary umumy pikiri yglan edip, Türkmenistanda Prezident saýlawlarynyň ähli kadalara laýyk, durnukly ýagdaýda geçendigini bellediler. Berlen bahalara görä, saýlawlaryň deslapky netijeleri türkmen halkynyň ýurdumyzyň häzirki ýolbaşçysynyň alyp barýan we döwletiň sazlaşykly ösüşine gönükdirilen parahatçylyk, durnukly ösüş ugry üçin ses berdiler. Çykyşlarda bellenilişi ýaly, türkmen halkynyň bähbidini nazarlaýan döwlet syýasaty seçilip alnan ýoluň dürsdügini has aýdyňlygy bilen tassyk edýär.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter