Köpetdag şaýolunyň ugry boýunça atly marafon geçirildi | TDH
Sport

Köpetdag şaýolunyň ugry boýunça atly marafon geçirildi

 

Türkmen bedewiniň baýramy mynasybteli çäreleriň maksatnamasynyň çäklerinde paýtagtymyzyň günorta çäklerindäki dag jülgesinden geçýän Köpetdag şaýolunyň ugrunda däp bolan uzak aralyga atly –marafon ýaryşlar geçirildi. Ýaryşlary“Türkmen atlary” döwlet birleşigi, Sport baradaky döwlet komiteti we Milli atly sport merkezi bilelikde guradylar.

Çäräniň dabaraly bölegi tamamlanandan soň, ýaryşyň baş emini, Kanadadan atşynas, biziň ýurdumyzyň dosty Tito Nils Pontekorwo marafona gatnaşýan 28 bedewe atlanan türgen – çapyksuwarlary meýdança çagyrdy we ýaryşlara badalga berdi.

Marafon çapyşygynyň umumy uzynlygy 60 kilometr bolup, ol hersiniň uzynlygy 30 kilometr bolan iki tapgyrda geçirildi. Bu gezekki ýaryşlara Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň, Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň, Milli atly sport merkeziniň, Balkan, Mary, Daşoguz atçylyk sport toplumlarynyň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Serhet gullugynyň we hususy hojalyklara degişli bedewler gatnaşdylar.

Bedewler howa şertleriniň oňaýly däldigine—güýçli ýagýan ýagyşa garamazdan marafonyň ilkinji tapgyryny üstünlikli geçmegi başardylar.

Ýarym sagat arakesme wagtynda bedewlere lukmançylyk gözegçiligi geçirildi, olaryň ýürek uruşy, dem alyşy, özlerini duýuşy we beýleki ýagdaýlary barlanyldy. Lukmançylyk gözegçiliginiň netijeleri boýunça bedewler ýaryşyň ikinji tapgyryny dowam etdirmäge goýberilýär. Bu atçylyk sportunyň halkara kadalaryna laýyk gelýär. Bedewler diňe bir ýokary tizligini görkezmek bilen çäklenmän, çydamlylygyny hem subut etdiler.

Marafon ýaryşy türkmen bedewleriniň çydamlylygyna, erjeligine we ýyndamlygyna ýene-de bir gezek göz ýetirmäge mümkinçilik berdi we bedewlere erk edýän türgenleriň atlaryň uzak aralyklara mümkinçiliklerini dogry kesgitlemäge ukyplydyklaryny, ýurdumyzyň seçgiçleriniň we seýislerniň gazananlaryny aýdyň görkezdi.

Ýeňijiler uzak aralygyň tutuş dowamynda sarp edilýän wagtynyň gysgalygy boýunça, weterinar lukmanlaryň oňyn netijenamalary esasynda kesgitleniler. Marafonyň ýeňijileri Türkmen bedewiniň baýramynyň giňden we dabaraly ýagdaýda bellenilýän güni—30-njy aprelde ýekşenbe güni yglan ediler we olara baýraklar gowşurylar.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter