Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini ýurtlaryň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýolag oýulmagynyň 25 ýyllygy bilen gutlady | TDH
Syýasat habarlary

Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini ýurtlaryň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýolag oýulmagynyň 25 ýyllygy bilen gutlady

 

Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mamnun Husseýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gutlag hatyny iberdi. Onda şeýle diýilýär: Pakistanyň Hökümetiniň hem-de halkynyň adyndan Size iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli mähirli gutlaglarymy we hoşniýetli arzuwlarymy iberýärin.

Pakistany we Türkmenistany taryhy, medeni-ruhy umumylyklara daýanýan ýakyn hem-de hoşniýetli gatnaşyklar baglanyşdyrýar. Pakistan mundan beýläk-de Türkmenistan bilen ähli ugurlar, şol sanda syýasy, energetika, medeni we beýleki pudaklar boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmäge gyzyklanma bildirýär.

Biziň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasda, şol sanda iri halkara we sebitara guramalarynyň, hususan-da, Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerinde ýola goýulýan döwletara gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek ugrunda amala aşyrýan bilelikdäki tagallalarymyz bellenilen meýilnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam berer.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter