Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa—Türkmen jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa—Türkmen jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

 

Wena, 12-nji maý (TDH). Awstriýa Respublikasynda resmi saparda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Awstriýa—türkmen jemgyýetiniň ýolbaşçysy hanym Neda Bergeri kabul etdi.

Myhman duşuşmak üçin wagt tapandygyna hoşallyk bildirdi hem-de pursatdan peýdalanyp, türkmen Liderini şu gün ýokary derejede geçirilen döwletara gepleşikleriniň örän netijeli bolandygy bilen gutlady. Şol gepleşikler iki ýurduň ählumumy bähbitleriň ugrunda uzakmöhletleýin, ynam bildirilýän hyzmatdaşlyga özara gyzyklanmasynyň görkezijisi boldy.

Döwlet Baştutanymyz Neda Bergeri mähirli mübärekläp, onuň ýolbaşçylyk edýän jemgyýetiniň alyp barýan işiniň aýratyn ähmiýetini nygtady. Şol jemgyýet ençeme ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň we Awstriýanyň halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagy, medeniýet, sungat, maglumat alyş-çalşy babatda ýygjam işewür hem-de netijeli gatnaşyklaryň ýola goýulmagy boýunça uly işleri alyp barýar.

Mälim bolşy ýaly, Awstriýa-türkmen jemgyýeti hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Wena ilkinji resmi saparynyň öň ýanynda 2008-nji ýylyň güýzünde döredildi. Şu ýyllaryň içinde jemgyýetiň gatnaşmagynda hatarynda “Galkynyş” türkmen-awstriýa simfoniki orkestriniň döredilmegi ýaly bilelikdäki möhüm taslamalaryň birnäçesi durmuşa geçirildi, dürli duşuşyklar, tanyşdyryş çäreleri, sergiler yzygiderli guraldy. Aýratyn ähmiýetli medeni çäreleriň arasynda, şeýle hem Ýewropanyň ykrar edilen medeni paýtagty bolan Wenada türkmen sungat ussatlarynyň çykyşyny hem-de Aşgabatdaky Wena balyny görkezmek bolar.

“Galkynyş” žurnalynyň neşir edilmegi hem-de türkmen halkynyň taryhy, medeni däp-dessurlary, ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan häzirki zaman Türkmenistanyň ägirt uly gazananlary we üstünlikleri baradaky maglumatlary özünde saklaýan Internet-saýtynyň döredilmegi bu jemgyýetiň türkmen-awstriýa gumanitar gatnaşyklaryna goşandy bolup durýar.

Neda Bergeriň türkmen halkynyň köne dostydygyny belläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ony ýurdumyza gelmäge çagyrdy.

Hanym Neda Berger türkmen döwletiniň Baştutanyna çakylygy hem-de Awstriýa-türkmen jemgyýetiniň işine berýän ünsi üçin hoşallyk bildirip, Awstriýanyň jemgyýetçilik toparlary tarapyndan belent halkara abraýdan peýdalanýan Garaşsyz, Bitarap Türkmenistana bildirilýän uly gyzyklanmany nygtady.

Awstriýa-türkmen jemgyýetiniň ýolbaşçysy iki dostlukly ýurduň arasynda ýola goýlan medeni gatnaşyklaryň mundan beýläk-de üstünlikli dowam etdiriljekdigine ynam bildirip, milli Liderimize we tutuş türkmen halkyna bagt, abadançylyk hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň beýik özgertmeler ýolunda uly üstünlikleri arzuw etdi we hormatly Prezidentimize öz goşgular ýygyndysyny sowgat berdi.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter