Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

08.12.2020 | “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabyň azerbaýjan dilindäki neşiriniň tanyşdyryş dabarasy

Şu gün Söwda-senagat edarasynyň binasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň azerbaýjan dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.


08.12.2020 | BMG-niň Baş Assambleýasy we YHG bitaraplygyň orny hakyndaky Kararnamalary kabul etdiler

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hem-de Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Jidda şäherinde (Saud Arabystany) ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hoş habarlar gelip gowuşdy. Bu habarlar Watanymyzyň hem-de milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tutuş dünýäde abraýynyň barha artýandygyna şaýatlyk edýär.


07.12.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly obasenagat toplumynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi.


07.12.2020 | “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby ukrain dilinde neşir edildi

Şu gün Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara serginiň çäklerinde ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy tarapyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ukrain dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy guraldy.


07.12.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün Türkmenistanyň wekiliýeti Merkezi Aziýa sebit ykdysady hyzmatdaşlygy (MASYH) Maksatnamasynyň agza ýurtlarynyň onlaýn görnüşinde geçirilen 19-njy ministrler maslahatyna gatnaşdy.


06.12.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň wekilleri telekeçiligiň hukuk gurşawyny kämilleşdirmäge bagyşlanan, wideoaragatnaşyk görnüşinde geçirilen halkara maslahata gatnaşdylar.


06.12.2020 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 262-si hasaba alyndy.


06.12.2020 | Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine “Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň arasynda “Nesil saglygy babatda ýokary hilli hyzmatlara umumy elýeterliligi gowulandyrmak” atly taslamany ýerine ýetirmegiň 2021-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna”;


06.12.2020 | Diýarymyzyň welaýatlarynda baýramçylyk mynasybetli binagärlik açylyşlary

Şu gün ählihalk baýramçylygynyň – Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň öňýanynda Amyderýa jülgesinde ýene-de bir döwrebap toplumy bolan ýokary hilli keramiki bezeg önümlerini öndürýän kärhananyň açylyş dabarasy boldy. Ony Halaç etrabyndaky ýerli hususy kärhananyň gurluşykçylary gurdular.


06.12.2020 | “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitap rus we gruzin dillerinde çapdan çykdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygynyň öňüsyrasynda çapdan çykan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby diňe ýurdumyzda däl-de, eýsem, dünýäniň dürli dillerine terjime edilip daşary döwletlerde-de hem giň meşhurlyga eýe boldy. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter