Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

12.08.2019 | Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň duşuşygy

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Mamin bilen duşuşygy boldy. Ol birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin uly wekiliýete baştutanlyk edip, ýurdumyza geldi.


12.08.2019 | Türkmenistanyň Prezidentiniň we Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministriniň duşuşygy

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýurdumyza birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin gelen wekiliýetiň ýolbaşçysy, Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri Nowruz Mamedowyň arasynda duşuşyk boldy.


11.08.2019 | Türkmenistanda birinji Hazar ykdysady forumynyň çäreleri badalga aldy

Şu gün daşary ýurtly myhmanlary häzirki günlerde güler ýüzli garşylaýan deňiz kenarynda birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilýän Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisiniň we «Türkmen sährasy — 2019» atly halkara awtoserginiň açylyşy boldy.


11.08.2019 | Türkmenistanyň Prezidenti Bolgariýa Respublikasynyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bolgariýa Respublikasynyň Premýer-ministri Boýko Borisow bilen duşuşdy.


11.08.2019 | Türkmenistan — Bolgariýa: özara bähbitli işewür hyzmatdaşlyk işjeňleşdirilýär

Şu gün birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-bolgar hökümetara toparynyň dördünji mejlisi geçirildi.


11.08.2019 | Telekeçilik meseleleri boýunça Türkmen-astrahan işewürlik geňeşiniň mejlisi

Telekeçilik meseleleri boýunça Türkmen-astrahan geňeşiniň şu gün geçirilen birinji mejlisinde hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri we geljegi barada gyzyklanma bildirilip, pikir alşyldy. Şu duşuşyk birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilýän çäreleriň biridir.


11.08.2019 | Ulag — Hazarda hyzmatdaşlygyň möhüm ulgamy

Şu gün birinji Hazar ykdysady forumynyň çäreleriniň çäklerinde Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň arasynda ulag ulgamynda Hazarýaka döwletleriň hyzmatdaşlygy hakynda ylalaşyga gatnaşyjy ýurtlaryň ulag düzümleriniň ýolbaşçy wekilleriniň duşuşygy geçirildi.


11.08.2019 | Hazarýaka döwletleriň ykdysadyýetleriniň özara baglanyşygynyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün birinji Hazar ykdysady forumynyň çäreleriniň çäklerinde Hazarýaka döwletleriň söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky ylalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň — Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň ykdysadyýet boýunça degişli edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi.


11.08.2019 | Birinji HYF-a BSG-nyň we Bütindünýä bankynyň wekilleri gatnaşarlar

Birinji HYF-nyň meýdançasynda ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen Bütindünýä bankynyň düzümine girýän Halkara maliýe korporasiýasynyň arasynda Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini giňeltmek babatda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekilmegine garaşylýar.


11.08.2019 | Türkmen Lideriniň adyna Gurban baýramy mynasybetli gutlarlar gelip gowuşdy

Siziň Alyhezretiňiz, Size mukaddes Gurban baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy iberýärin we iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin, bu baýram gadymy döwürlerden bäri asyllylygyň, jomartlygyň hem-de hoşniýetliligiň nyşany hökmünde özbek we türkmen halklary tarapyndan giňden bellenilip gelinýär. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter