Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

30.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti “Si­fal” we “Win­çi” kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry­ny ka­bul et­di

Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz fran­suz kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry­ny — “Si­fal” to­pa­ry­nyň ýol­baş­çy­sy we baş di­rek­to­ry Žil Re­mi­ni hem-de “Win­çi Konst­ruks­ýon Gran Pro­že” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ýol­baş­çy­sy we baş di­rek­to­ry Alen Bon­no­ny ka­bul et­di.


30.08.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti “ILF Consulting Engineers” kompaniýasynyň ýolbaşçylygynyň wekilini kabul etdi

Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow “ILF Con­sul­ting En­gi­neers” kom­pa­ni­ýa­sy­ny esas­lan­dy­ry­jy hem-de şu kom­pa­ni­ýa­nyň gö­zeg­çi­lik ge­ňe­şi­niň baş­ly­gy Adolf Faýsl­ma­ýe­ri ka­bul et­di.


30.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti “Hyun­dai En­gi­nee­ring Co.,Ltd” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ýol­baş­çy­sy­ny ka­bul et­di

Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň “Hyun­dai En­gi­nee­ring Co.,Ltd” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ýol­baş­çy­sy we baş ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji di­rek­to­ry Sung Sang-Ro­ky ka­bul et­di.


30.08.2018 | Azi­ýa oýun­la­ryn­da ku­raş gö­re­şi bo­ýun­ça bäs­le­şik­ler ta­mam­lan­dy

Şu gün XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ryn­da ku­raş gö­re­şi bo­ýun­ça bäs­le­şik­le­riň jem­leý­ji gü­ni bol­dy. Olar 90 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram de­re­je­sin­de er­kek­le­riň ara­syn­da, 78 kg çen­li ze­nan­la­ryň ara­syn­da ge­çi­ril­di.


30.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň me­de­ni mi­ra­sy — adam­za­dyň baý­ly­gy

Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let mu­ze­ýin­de hal­ky­my­zyň baý ta­ry­hy-me­de­ni mi­ra­sy­ny dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gi­ne wa­gyz et­me­giň me­se­le­le­ri­ne ba­gyş­la­nan çä­re ge­çi­ril­di. Ara alyp mas­la­hat­laş­ma­la­ra ýur­du­my­zyň mi­nistr­lik­le­ri­niň we pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry­nyň we­kil­le­ri, me­de­ni­ýet we sun­gat iş­gär­le­ri, bel­li alym­lar, sun­ga­ty öw­re­ni­ji­ler, köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň iş­gär­le­ri hem-de ta­lyp ýaş­lar gat­naş­dy­lar.


29.08.2018 | Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine girişildi

29-njy awgustda ýurdumyzda köpçülikleýin güýzlük bugdaý ekişine girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak patasy bilen möhüm oba hojalyk möwsümi Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda başlandy. Toprak-howa şertlerine we agrotehniki kadalara laýyklykda, bugdaý ekişine Daşoguz welaýatynda 5-nji sentýabrda girişiler.


29.08.2018 | Aziada: üç gün galdy – göreş dowam edýär

Indoneziýanyň paýtagtynda dowam edýän tomusky XVIII Aziýa oýunlarynda türkmenistanly türgenler şu gün dzýudo we kuraş göreşi boýunça ýaryşlara gatnaşdylar.


29.08.2018 | Adam mümkinçilikleri we tehnologiýa arkaly bilimler ykdysadyýetine

Şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri neşir edilýän “Maliýe we ykdysadyýet” atly ylmy-amaly žurnalyň nobatdaky dördünji sany çapdan çykdy. Žurnalyň baş maksady dolandyryş ulgamyndaky wajyp maglumatlary ýaýratmaga ýardam bermekden, ýurdumyzyň kompaniýalarynyň işewürlik wezipelerini sowatly çözmekden, ykdysady bilimleri guramakdan ybaratdyr. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň ösüş strategiýasynyň möhüm ugurlary hökmünde kesgitlän wezipeleridir.


29.08.2018 | “Altyn asyr” AFK-nyň Kubogynyň interzolagynyň finalyna çykdy

Aşgabadyň “Altyn asyr” toparynyň futbolçylary iki oýnuň jemi boýunça “Bengaluru” hindi toparyny ynamly ýeňip, AFK-nyň Kubogynyň interzolagynyň finalyna çykdy.


28.08.2018 | Türkmenistanyň DIM-nde “Amul-Hazar 2018” halkara awtorallisine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi

28-nji awgustda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde “Amul-Hazar 2018” awtorallisine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi. Çärä Aşgabatda ýerleşýän ilçihanalaryň we halkara guramalarynyň wekilleri, şeýle hem ýerli we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işgärleri gatnaşdylar. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter