Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

07.10.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we olara hünär derejelerini bermek hakynda

«Kazyýet hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 72-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda, karar edýärin:


07.10.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, karar edýärin:


07.10.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany M.M.Gurdow hakynda

Maýor <b>Mergen Meretdurdyýewiç Gurdowy</b> Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesinden boşatmaly.


07.10.2020 | Resmi habarlar

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama bilen,


07.10.2020 | Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Artykow Yslam Annanurowiç özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.


07.10.2020 | Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi.


07.10.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


07.10.2020 | Milli Liderimiziň hytaý dilinde neşir edilen «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Şu gün Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň maslahatlar zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hytaý dilinde neşir edilen «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.


07.10.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahat

Türkmenistan — Özbegistan işewür geňeşiniň wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen 1-nji mejlisinde köpugurly döwletara gatnaşyklary ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


07.10.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine doglan güni mynasybetli ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter