Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

18.04.2017 | Türkmen – gazak gatnaşyklary strategiki hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama bilen berkidildi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasyna döwlet saparyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.


18.04.2017 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Dostyk” ordenine mynasyp boldy

Belent mertebeli türkmen myhmanynyň hormatyna Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti “Akorda” köşgünde resmi agşamlyk naharyny berdi. Onda iki döwletiň Baştutanlary söz sözlediler.


18.04.2017 | Prezidentlen Gurbanguly Berdimuhamedow we Nursultan Nazarbaýew köpçülikleýin habar beriş serşdeleriniň wekilleriniň öňünde çykyş etdiler

Ýokary derejede geçirilen türkmen-gazak gepleşikleri tamamlanandan soň, iki ýurduň baştutanlary köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň öňünde çykyş etdiler.


18.04.2017 | Türkmenistan we Gazagystan ýaragsyzlanmak babatda bilelikde iş alyp bararlar

Türkmenistan we Gazagystan ýaragsyzlanmak babatda özara gatnaşyk eder. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Prezident Nursultan Nazarbaýewiň Astanada geçirilen giňişleýin düzümdäki gepldeşiklerde bu abarada aýdyldy.


18.04.2017 | Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Prezidentini Aziada-2017-niň açylyş dabarasyna çagyrdy

Gazagystanda döwlet sapary bilen bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewi şu ýylyň 17-nji sentýabrynda Aşgabatda geçiriljäek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmaga çagyrdy.


18.04.2017 | Türkmenistan we Gazagystan häzirki döwrüň möhüm meseleleri boýunça birmeňzeş garaýşa eýedir

Türkmenistan we Gazagystan häzirki zaman gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça birmeňzeş garaýşa eýerýär. Gazagystanda döwlet saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Astanada bu barada aýtdy.


18.04.2017 | “Akorda” köşgünde ýokary derejedäki türkmen-gazak gepleşikleri başlandy

Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň “Akorda” köşgünde Astana döwlet sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň resmi duşuşygy boldy.


18.04.2017 | Ulag ulgamyndaky türkmen-gazak gatnaşyklary –sebitleýin ösüşiň möhüm görkezijisi

Astanada döwlet saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Gazagystanyň sazlaşykly ykdysady ösüşinde, olaryň ählumumy gatnaşyklar ulgamyna goşulmakda ulag pudagyndaky hyzmatdaşlyk möhüm orun eýeleýär.


18.04.2017 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen we gazak işewürliginiň arasyndaky gatnaşyklarynyň ösdürilmegini goldaýar

Türkmenistanyň we Gazagystanyň işewür bileleşigi ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmekde ägirt uly mümkinçiliklere eýedir. Gazagystanda döwlet saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu abarada Astanada geçirilen gepleşiklerde aýtdy.


18.04.2017 | Energetika ulgamy Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň strategik ugry bolup durýar

Energetika Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky gatnaşyklaryň möhüm ugry bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Astanada geçirilen türkmen-gazak gepldeşikleriniň dowamynda aýtdy. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter