Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

31.07.2020 | Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


31.07.2020 | Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Sizi belent ynsanperwerlik gymmatlyklaryny we egsilmez ruhy baýlygy özünde jemleýän mukaddes Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Goý, mübärek gurbanlyk günlerinde amal edilen tagat-ybadatlar, berlen sadakalar, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň we merdana halkymyzyň abadançylygynyň, bütin adamzadyň bagtyýar hem-de parahat durmuşynyň hatyrasyna edilen doga-dilegler Gudraty güýçli Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun!


31.07.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Gurban baýramy mynasybetli gutlag hatlary gelip gowuşýar

Milletimiň adyndan hem-de hut öz adymdan Siziň Alyhezretiňizi Gurban baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.


30.07.2020 | Türkmenistan we RF-iň Tatarstan Respublikasy hyzmatdaşlygy giňeldýärler

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy D.D. Rejebowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Maýa goýum ösüşi agentliginiň ýolbaşçysy T. I. Minullina hem-de Astrahan oblastynyň Halkara we daşary ykdysady gatnaşyklary agentliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary A. G. Aýdin bilen wideomaslahat aragatnaşygy arkaly duşuşygy geçirildi.


30.07.2020 | Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Azerbaýjanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Jeýhun Baýramow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy.


30.07.2020 | Bütindünýä söwda guramasynyň Baş direktorynyň haty

Sizi Türkmenistana Bütindünýä söwda guramasynda synçy derejesiniň berilmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu baradaky çözgüt onuň agzalary tarapyndan 2020-nji ýylyň 22-nji iýulynda Bütindünýä söwda guramasynyň Baş geňeşiniň mejlisinde kabul edildi.


30.07.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine minnetdarlyk hatyny iberdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana iberen hatynda türk Liderine iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge berýän aýratyn ünsi we goşýan şahsy goşandy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.


30.07.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün «Merkezi Aziýa döwletlerinde 2020-2021-nji ýyllar döwründe ýolagçylar barada deslapky maglumat alyş ulgamyny (API) ornaşdyrmak» atly sebit taslamasynyň çäklerinde Migrasiýa boýunça halkara gurama tarapyndan (Ženewa şäheri) wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň we Gyrgyzystanyň migrasiýa hem-de serhet edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar.


30.07.2020 | Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna agza bolmagynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 30-njy iýulynda onlaýn görnüşinde Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna (BSG) agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça nobatdaky duşuşyk geçirildi.


29.07.2020 | Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Şu gün zähmet rugsadynda bolýan döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna baryp, halkymyzyň milli buýsanjy bolan behişdi bedewler bilen didarlaşdy. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter