Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

27.08.2015 | Hünärmenleri taýýarlamagyň täze ugurlary

Elektroenergetika Ýakynda ýurdumyzyň orta hünär we ýokary okuw mekdeplerine kabul ediş möwsümi tamamlandy. 1-nji sentýabrda 15 müňden gowrak talyplar ýokary okuw mekdepleriniň, şol sanda Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň okuw jaýlaryna dolarlar.


27.08.2015 | Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň BILELIKDÄKI BEÝANNAMASY

Owganystan Yslam Respublikasynyn Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň çagyrmagy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2015-nji ýylyň 27-nji awgustynda Owganystan Yslam Respublikasyna sapary boldy.


27.08.2015 | Resmi habaralar 27-nji awgust

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda Zenan Parlament Baştutanlarynyň 10-njy duşuşygyna hem-de Parlament Baştutanlarynyň dördünji Bütindünýä maslahatyna gatnaşmak üçin Türkmenistanyň wekiliýeti 2015-nji ýylyň 28-nji awgusty – 3-nji sentýabry aralygynda Amerikanyň Birleşen Şatatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde gulluk iş saparynda bolar.


27.08.2015 | TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Professional sport hakynda

Şu Kanun professional sport babatda jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirmegiň hukuk, guramaçylyk, ykdysady we durmuş esaslaryny belleýär, şeýle hem professional türgenleriň, professional tälimçileriň, professional sport eminleriň we professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenleriň hukuk ýagdaýyny kesgitleýär.


27.08.2015 | TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Gyzyl Ýarymaýyň we Gyzyl Hajyň nyşanlaryny peýdalanmak we goramak hakynda (rejelenen görnüşi)

Şu Kanun Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, bitaraplyk hukuk derejesine we Türkmenistanyň halkara borçnamalaryna laýyklykda Gyzyl Ýarymaýyň we Gyzyl Hajyň nyşanlaryny peýdalanmagyň tertibini we düzgünlerini, şeýle hem hukuk taýdan goragyny kesgitleýär.


27.08.2015 | Ýokary derejedäki türkmen-owgan gepleşikleri

Aşgabat-Kabul-Aşgabat, 27-nji awgust (TDH). Şu gün irden Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasyna resmi sapar bilen ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.


27.08.2015 | Owganystanyň Prezidenti, giňişleýin düzümde

Hormatly jenap prezident, Sizi dostlukly Owganystanda kabul edýändigime örän şatdyryn. Biz Türkmenistany oňyn syýasat ýöredýän ygtybarly dost we hysmatdaş hasaplaýarys. Siz sebitde parahatçylygy we durnulylygy, howapsuzlygy üpjün etmäge ägirt uly goşant goşýarsyňyz. Wekilçilikli topar bilen, biziň ýurdumyza gelmegiňiz bizi örän begendirýär. Siziň bu saparyňyzyň uly ähmiýete eýe boljakdygyna ynanýaryn. Ilkinji nobatda owgan gelin-gyzlarynyň 80 göteriminiň haly dokamak bilen meşgullanýandyklaryny nazara almakb ilen, Siziň “Türkmenhaly” döwlet birleşigi bilen Owganystanyň haly bilen meşgullanýan edarasynyň hyzmtdaşlyk etmek barada beren tabşyrygyňyz bizi begendirdi. Bu ynsanperwer çözgüdiň oňyn miwelerini nesip bolsa ýakyn wagtda göreris. Şu gün hormatly doganym, Siziň Türkmenistandan Owganystana iberilýän elektrik energiýasynyň möçberini ýakyn wagtda bäş esse köpeltmek barada aýdanyňyz bizi begendirdi. Bu Owganystanyň ähli welaýatlary üçin peýdaly bolar. Ýurdumyzyň Günorta, Demirgazyk, Günbatar sebitlerinde elektrik geçirijileriň ulgamlary hereket edýär. Türkmen elektrik energiýasynyň goşmaça möçberleri ýurdumyzyň Gündogar we Günbatar welaýatlary üçin has-da zerur bolupd urýar.


27.08.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanda kowçum bolup ýaşaýan türkmen wekilleri bilen duşuşdy

Kabul, 27-nji awgust. (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynda resmi saparda bolmagynyň çäklerinde Owganystanda kowçum bolup ýaşaýan türkmen wekilleri bilen duşuşdy.


27.08.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti...

Kabul, 27-nji awgust (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasyna resmi saparynyň barşynda OYR-nyň Ýerine ýetiriji häkimiýetiniň başlygy Abdulla Abdulla bilen gepleşikler geçirdi.


27.08.2015 | Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleriniň arasyndaky gepleşikler iki ýurduň wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň arasyndaky gepleşikler iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde dowam edýär. Gepleşikler hormatly Prezidentimiziň Owganystana resmi saparynyň çäklerinde Kabul şäherinde geçirilýär. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter