Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

21.07.2015 | Resmi habar 21-nji Iýul

«Türkmenistanda bilim ulgamyny ösdürmegiň 2012-2016-njy ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek, bilim edaralarynyň maddy binýadyny kämilleşdirmek, talyplara bilim bermegiň derejesini ýokarlandyrmak we Aşgabat şäheriniň binagärlik-şähergurluşyk keşbini has-da gözelleşdirmek maksady bilen,Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


21.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti “Buig” fransuz kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 21-nji iýul (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Buig” fransuz kompaniýasynyň baş direktory jenap Martin Buigi kabul etdi.


21.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Mejlisler merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Aşgabat, 21-nji iýul /TDH/. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda gurlan Mejlisler merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Şeýle hem ýurdumyzda “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 20 ýllygynyň hem-de Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň hünär baýramçylygynyň giňden bellenilýän güni bu ýerde ýurdumyzyň we daşary döwletleriň sungat ussatlarynyň konserti guraldy.


21.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

Aşgabat, 21-nji iýul (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Margaret Çany hem-de Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebit býurosynyň direktory Žužanna Ýakaby kabul etdi. Myhmanlar “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllygy hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna gatnaşmak üçin ýörite Aşgabada geldiler.


21.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Gazanan üstünliklerimizi berkitmek sagdyn geljegimiziň esasydyr” atly halkara saglygy goraýyş maslahatynda eden ÇYKYŞY

Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Gadyrly myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Türkmenistan halkara durmuşyna işjeň gatnaşýan döwlet hökmünde dünýä derejesinde sagdynlygy we abadançylygy üpjün etmäge öz mynasyp goşandyny goşýar. Biziň ýurdumyz bu ugurda ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň tarapdary bolup çykyş edýär. Dürli derejelerde, hususan-da, halkara guramalarynyň çäklerinde häzirki we geljekki nesiller üçin uly ähmiýeti bolan meseleleri yzygiderli öňe sürýär we bu meseleleri çözmäge işjeň gatnaşýar.


21.07.2015 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara saglygy goraýyş maslahatynyň açylyşyna gatnaşdy

Aşgabat, 21-nji iýul (TDH). Şu gün irden türkmen paýtagtynda “Gazanan üstünliklerimizi berkitmek sagdyn geljegimiziň esasydyr” atly halkara saglygy goraýyş forumy öz işine başlady. Halkara maslahatynyň açylyş dabarasyna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.


20.07.2015 | Resmi habarlar 20-nji Iýul

Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol çekdi. Resminamada Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli asyrlara barabar tutumly işler amala aşyrylýar. Mähriban halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alnyp barylýan syýasy, ykdysady we medeni özgertmeler eziz Diýarymyzy ösüşleriň täze, has ýokary sepgitlerine çykarýar diýlip bellenilýär.


20.07.2015 | “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň 20 ýyllygy mynasybetli şaýy pullar

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan üçin şanly senäniň - “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 20-ýyllygynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Merkezi banky her haýsysynyň hümmeti 50 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullary hem-de şol pullaryň toplumyny çykardy.


20.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti şanly seneler mynasybetli gutlaglary kabul etdi

Aşgabat, 20-nji iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň 20 ýyllygy hem-de 21-nji iýulda her ýyl bellenilýän Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli öz ýakyn egindeşlerinden gutlaglary kabul etdi.


20.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni hem-de “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllygy mynasybetli köpsanly gutlag hatlary gelip gowuşýar. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter