Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

29.06.2020 | HAJY ARKADAGYMYZYŇ ÝOLY — HALKYŇ ÝOLY

Halkyň, ýurduň Lideri bolmak nämäni aňladýar? Çünki bu wezipe-de däldir, at hem däldir, munuň özi ynama, umumy gymmatlyklara we maksatlara bolan umumy garaýşa ygrarlylyga esaslanan milli jebisligiň ýüze çykmasydyr.


29.06.2020 | Türkmenistanyň Prezidentini daşary ýurtly kärdeşleri doglan güni bilen gutlaýarlar

Siziň doglan günüňiz mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul ediň.


28.06.2020 | Medeniýet, sungat we KHBS ulgamynyň tapawutlanan işgärlerini sylaglamak dabarasy boldy

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň hormatly atlaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerini we edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda geçirilýän Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragynyň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy.


28.06.2020 | Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna we “Altyn köle” baryp gördi

Şu gün dynç güni milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklary bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna we “Altyn köle” baryp gördi. Bu bolsa çagalaryň dynç alyş möwsüminiň ýatda galyjy wakalara beslenmegini şertlendirdi.


28.06.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň medeniýet ministrine "Türkmenistanyň at gazanan artisti" diýen hormatly at dakdy

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň halklarynyň dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmekde, iki döwletiň arasynda uzak ýyllardan bäri dowam edip gelýän medeni we ynsanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda bitiren uly hyzmatlary üçin, şeýle hem aýdym-saz sungatyny ösdürmekde gazanan ajaýyp üstünliklerini we hünär ussatlygyny göz öňünde tutup, Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet ministri Ozodbek Ahmadowiç Nazarbekowa «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly ady dakmaly.


28.06.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti medeniýet we sungat, döredijilik işgärlerine hormatly atlary dakmak hakynda Permana gol çekdi

<b>Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Medeniýet, sungat we döredijilik işgärlerine Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda</b>


28.06.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

<b>Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň jemleri hakynda</b>


28.06.2020 | Türkmenistanyň hormatly atlaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijilerine

Sizi «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda hormatly atlara mynasyp bolmagyňyz hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi bolmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!


27.06.2020 | Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň düzümleriniň ösdürilişi bilen tanyşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň we Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowyň haýyşy boýunça paýtagtymyzda bina edilýän desgalardaky işleriň ýagdaýy, şäheriň abadanlaşdyrylyşy hem-de onuň arassaçylyk şertleriniň degişli derejede saklanylyşy bilen tanyşdy.


27.06.2020 | Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek şol etrabyň häkiminiň orunbasary Toýly Alladurdyýewiç Ataýewiň üstüne ýüklenildi. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter