Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

17.05.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Şu günler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy parahatçylygyň, abadançylygyň we jebisligiň dabaralanmagyny alamatlandyrýan umumymilli baýramçylyk--Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni bilen köpsanly gutlag hatlaryny we telegrammalary iberenler tüýs ýürekden gutlaýarlar. Hatlarda bellenilişi ýaly, türkmen halkynyň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň erkin we gülläp ösýän döwlet hakynda arzuwlary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe amala aşyp, Türkmenistanyň Konstitusiýasynda öz beýanyny tapdy. Hatlary iberenler döwlet Baştutanymyzy baýramçylyk bilen tüýs ýürekden gutlap, milli Liderimize berk jan saglyk, uzak we bagtly ömür, eziz Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, türkmen halkynyň bagtyýarlygynyň bähbidine alyp barýan giň gerimli işlerinde täze üstünlikleri arzuw edýärler.


17.05.2015 | Türkmen hemrasy älem giňişliginde bellenilen nokada baryp ýetdi

2015-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň ilkinji “TürkmenÄlem 520E” aragatnaşyk emeli hemrasy Aşgabat wagty bilen irden 7 sagat 10 minutda özüniň ýerleşmeli älem giňişliginiň gündogar uzaklygynyň 52-nji nokadynda geostasionar orbitada Ýer üstünden 36 müň km beýiklikde üstünlikli ýerleşdirildi.


17.05.2015 | Milli baýramçylygyň hormatyna dabaraly maslahat geçirildi

16-17-nji maýda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp “Türkmenistanyň Konstitusiýasy: döwletlilik, adalatlylyk, ylalaşyk we parahatçylyk” atly maslahat geçirildi.


16.05.2015 | Birža täzelikleri 16-nji Maý

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy.


15.05.2015 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Aşgabat, 15-nji maý (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Oňa ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň hem-de Türkmenistanyň Mejlisiniň ýolbaşçylary-da çagyryldy. Mejlisde käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.


15.05.2015 | Resmi habarlar 15-nji Maý

Beýik ata-babalarymyzyň bize wesýet eden rehimdarlyk we ynsanperwerlik baradaky ýörelgelerini goldanyp, türkmen jemgyýetiniň hem-de her bir maşgalanyň agzybirligini we bitewüligini has-da pugtalandyrmak maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli iş kesilenleriň günäsini geçmek hakyndaky” Permana gol çekip, günäsi geçilenleri mundan beýläk esasy jeza çäresini, şeýle hem belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek görnüşindäki goşmaça jeza çäresini çekmekden boşatdy.


15.05.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şagryýet güni mynasybetli gutlaglary kabul etdi

Aşgabat, 15-nji maý (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygyndan, Ministrler Kabinetiniň Bşlygynyň orunbasarlaryndan, şeýle hem ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylaryndan ýurdumyzda giňden bellenilýän Konstitusiýa we Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli gutlaglary kabul etdi.


15.05.2015 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Serž Sargsýan, Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti: Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! 1941-1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Ýeňşiň 70 ýyllygy-- hemmämiz üçin beýik we mukaddes baýramçylyk bilen tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul ediň.


15.05.2015 | Türkmen-awstiýa dostlugy: medeni gatnaşyklarda parahatçylyk waspy

Şu hepdede hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Awstriýa Respublikasyna bolan resmi sapary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmekde möhüm ädime öwrüldi. Ol geljekki gatnaşyklar, bilelikdäki taslamalar we täze meýilnamalar üçin esas boldy we netijeli türkmen-awstriýa gatnaşyklarynyň artdyrylmagyna kuwwatly itergi berdi. Onuň çäklerinde medeni gatnaşyklara aýratyn orun degişlidir.


15.05.2015 | Türkmenistan –Ýaponiýa: netijeli hyzmatdaşlygyň sepgitleri

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 15-nji maýda bolan mejlisinde degişli Kararlara gol çekip, “Ýurdumyzda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasyny” hem-de “Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça Döwlet maksatnamasyny” tassyklady. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter