Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

25.04.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti «Itera» kompaniýasynyň baştutanyny kabul etdi

Aşgabat, 25-nji aprel (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Itera» halkara kompaniýalar toparynyň baştutany Igor Makarowy kabul etdi.


25.04.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Rumyniýanyň wekiliýetini kabul etdi

Aşgabat, 25-nji aprel (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Rumyniýanyň Patyşa maşgalasynyň agzasy, Rumyniýanyň ozalky Patyşasynyň gyzy — mirasdüşer şazenanynyň ýanýoldaşy şazada Raduny we Daşary işler ministrliginiň aýratyn tabşyryklar boýunça ilçisi, Rumyniýa Hökümetiniň energetika howpsuzlygy boýunça ýörite wekili Mehnea Kontantineskuwy kabul etdi, olar Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli geçirilýän çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada geldiler.


25.04.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystany Patyşalygynyň içeri işler ministriniň geňeşçisini kabul etdi

Aşgabat, 25-nji aprel (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň baýramçylygy mynasybetli guralan dabaraly çärelere gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Saud Arabystany Patyşalygynyň içeri işler ministriniň geňeşçisi emir Muhammed Ben Saad Ben Halid Ben Muhammed Al Saudy kabul etdi.


25.04.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat atçylyk sport toplumyna bardy

Aşgabat, 25-nji aprel (TDH). Şu gün ir bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat atçylyk sport toplumyna geldi. Bu ýerde ählihalk tarapyndan bellenilýän Türkmen bedewiniň baýramynyň öňüsyrasynda ýetginjek çapyksuwarlaryň arasynda çapyşyklar geçirildi. Onuň guramaçylary hökmünde “Türkmen atlary” döwlet birleşigi, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy çykyş etdiler.


25.04.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Şu günler Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinden we daşary ýurtlardan köp sanly gutlag hatlary hem-de telegrammalary gelýär. Döwlet hem-de jemgyýetçilik işgärleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň ýadawsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda arassa tohumly ahalteke atlarynyň baş sanyny artdyrmak, sportuň atçylyk görnüşlerini we at çapmagyň milli däplerini wagyz etmek boýunça ägirt uly işleriň durmuşa geçirilýändigini belleýärler.


25.04.2015 | Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyna

Eziz watandaşlar! Gadyrly atşynaslar! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda behişdi bedewlerimiziň şanyna giňden we dabaraly bellenýän Türkmen bedewiniň baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň her biriňize Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gülläp ösýän Watanymyzyň halkara derejesindäki ösüşlerine goşýan goşantlaryňyz, halkymyzyň milli buýsanjy bolan türkmen bedewlerini ösdürip kemala getirmekde we ahalteke bedewleriniň şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda, atşynaslyk we seýisçilik işleriňizde bitirýän hyzmatlaryňyz üçin çäksiz minnetdarlyk bildirýärin!


24.04.2015 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň baýramyna bagyşlanan dabaralara gatnaşdy

Aşgabat, 24-nji aprel /TDH/. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen baýramçylyk dabarasyna gatnaşdy.


24.04.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýede hatyra çärelerine gatnaşdy

Çanakgala, 24-nji aprel (TDH). Şu gün irden Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş sapary bilen ugrady. Milli Liderimiz şol ýerde Birinji jahan urşunyň iň uly söweşleriniň biri bolan Çanakgalanyň golaýyndaky söweşiň 100 ýyllygyna bagyşlanan çärelere gatnaşdy.


24.04.2015 | Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky Medeniýet günleri

Aşgabat, 24-nji aprel /TDH/. Şu gün paýtagtymyzda Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy. Bu çäre iki ýurduň dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge täze goşant goşmagyna gönükdirilendir.


24.04.2015 | Atçylyk boýunça halkara sergi-ýarmarkasy we maslahaty tamamlandy

Aşgabat, 24-nji aprel (TDH). Paýtagtymyzyň Sergi köşgünde her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň baýramyna gabatlanylyp geçirilen halkara sergi-ýarmarkasy hem-de «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly VII halkara ylmy maslahat öz işini tamamlady. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter