Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

17.04.2020 | Türkmen-koreý işewürler geňeşiniň maslahaty

Şu gün sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Türkmen-koreý işewürler geňeşiniň maslahatynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


16.04.2020 | Intellektual eýeçilik ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlyk

Şu gün Daşary işler ministrliginde sanly wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Onuň dowamynda intellektual eýeçiligiň hukuklary, awtorlyk hukugyny goramakda tejribe alyşmak, şeýle hem maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ulanmak arkaly okuw maksatnamalaryny we gollanmalaryny işläp taýýarlamak boýunça halkara tejribäni öwrenmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.


16.04.2020 | Resmi habar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynda bellenip geçilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli guralýan atly sport bäsleşikleriniň we baýramçylyk at çapyşyklarynyň ýeňijilerini höweslendirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2020-nji ýylyň aprel aýynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilýän bäsleşikleriň ýeňijilerini degişli baýraklar bilen sylaglamak bellenildi.


16.04.2020 | Türkmenistan sebit ulag geçelgeleriniň ösdürilmegine goşandyny artdyrýar

Şu gün «Türkmendemirýollary» agentliginiň, «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Ulag ministrliginiň Demir ýol ulaglary edarasynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi.


16.04.2020 | Türkmenistan şöhratly ahalteke bedewleriniň baýramyna taýýarlanýar

Türkmen bedewiniň milli baýramy barha ýakynlaşýar. Ýurdumyzda sergileri, maslahatlary, bäsleşikleri we at çapyşyklaryny öz içine alýan behişdi bedewlere bagyşlanan köpugurly çärelere badalga berildi.


16.04.2020 | Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi: ekologiýa abadançylygyny nazarlaýan hyzmatdaşlyk

Şu gün Daşary işler ministrliginde «Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa: suw serişdeleri, daşky gurşaw we howanyň üýtgemegi ugurlarynda hyzmatdaşlyk» atly taslamanyň (WECOOP) sebitleýin ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda wideomaslahat geçirildi.


15.04.2020 | Konstitusion toparyň ýanyndaky Iş toparynyň maslahaty

Şu gün Mejlisde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça gelip gowuşýan teklipleri öwrenmek hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň ýanynda döredilen Iş toparynyň nobatdaky maslahaty geçirildi.


15.04.2020 | Ahalteke bedewi — beýik işlerimiziň we täze ýeňişlerimiziň nyşany

Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öň ýanynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Karary atçylyk ulgamyndaky işleri kämilleşdirmek, bu pudagy ösdürmek ugrunda täze çemeleşmeleri ornaşdyrmak boýunça nobatdaky ädim boldy.


15.04.2020 | Resmi habarlar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň atçylyk pudagyny ösdürmek, halkymyzyň milli buýsanjyna, gözelligiň ajaýyp nusgasyna öwrülen behişdi türkmen bedewleriniň şan-şöhratyny dünýä ýaýmak hem-de «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


15.04.2020 | Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky türkmen-ukrain geňeşmeleri

Şu gün göni wideoaragatnaşyk arkaly Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky nobatdaky türkmen-ukrain geňeşmeleri geçirildi. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter