Baş sahypa
\
Sport
\
Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşy: 2-nji tapgyryň netijeleri
Sport
Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşy: 2-nji tapgyryň netijeleri
Çap edildi 16.04.2024
819

Şu gün Aşgabatda dowam edýän halkara hokkeý ýaryşynyň ikinji tapgyrynyň oýunlary geçirildi.

Günüň ikinji ýarymynda Gyşky oýunlar sport toplumynyň uly meýdançasynda «A» toparçada «Bahrain Ice Hockey Club» bilen «Ice Box Iran Mall» (Eýran) topary oýnady.

Ilkinji döwür deň göreşde geçip, deňme-deň – 1:1 hasabynda tamamlandy. Emma soňky iki döwürde eýranly hokkeýçiler oýnuň hörpüni ele alyp, 8:1 (1:1, 4:0 we 3:0) hasabynda uly ýeňiş gazandylar.

Gyşky oýunlar sport toplumynyň kiçi meýdançasynda «B» toparçada «Akmola» (Gazagystan) bilen «Dordoi» (Gyrgyzystan) duşuşdy. Duşuşygyň barşynda gyrgyz topary üç gezek öňe saýlandy. Şeýle-de bolsa, üçünji möhletde gazagystanlylar oýny üýtgedip, zor bilen 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) hasabynda ýeňiş gazandylar.

Şu gün irden Türkmenistanyň sekiz gezek çempiony «Galkan» 15:1 (4:0, 1:0, 10:1) hasaby bilen Omanyň «Oman Nationals» toparyny uly tapawut bilen ýeňdi. Şol bir wagtda geçen başga bir oýunda Belarus Respublikasynyň «Wolat» topary «Team-Turkiye» türk toparyny 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) hasabynda ýeňdi.

Şeýlelikde, «A» toparçada iki tapgyrdan soň öňdeligi 6 utuk toplan «Galkan» eýeledi. Özbegistanyň «Feniks» we Eýranyň «Ice Box Iran Mall» toparlarynyň hersiniň 3 utugy bar, ýöne olar bir oýny az oýnadylar. «Bahrain Ice Hockey Club» toparynyň iki oýundan soň asla utugy ýok.

«B» toparçada iki ýeňişden soň 6 utuk toplan «Akmola» (Gazagystan) öňde barýar. «ADIHIC-Kazan» (Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy) we «Wolat» (Belarus Respublikasy) toparlarynyň hersinde 3 utuk bar, ýöne bir oýundan soň. «Team-Turkiyede» iki ýeňlişden soň utuk ýok.

17-nji aprelde geçiriljek ýaryşyň üçünji tapgyrynda şu toparlar oýnar: «A» toparçada: «Galkan» (Türkmenistan) – «Ice Box Iran Mall» (Eýran), «Feniks» (Özbegistan) – «Bahrain Ice Hockey Club» (Bahreýn); «B» toparçada: «Wolat» (Belarus Respublikasy) – «Akmola» (Gazagystan), «ADIHIC-Kazan» (Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy) – «Team-Turkiye» (Türkiýe).

Soňky habarlar
14.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
14.06
Gurban baýramyny bellemek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
14.06
Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna, serkerdelerine we professor-mugallymlaryna
14.06
Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär
14.06
Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler
13.06
Ylym we ýokary tehnologiýalar — durnukly ösüşiň binýady
13.06
Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
12.06
Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady
12.06
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda
12.06
Türkmenistanda Awstraliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
top-arrow