Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmak ugrunda
Syýasat habarlary
Hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmak ugrunda
Çap edildi 07.02.2023
917

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda goňşy ýurtlar bilen ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek boýunça syýasat üstünlikli dowam etdirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň ýakynda gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistandan Özbegistan Respublikasyna degişli möçberde suwuklandyrylan gazyň muzdsuz ugradylmagy munuň subutnamasydyr.

Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň Prezidentleriniň tagallalary netijesinde iki goňşy we dostlukly ýurduň arasyndaky gatnaşyklar ugurlaryň giň gerimi, şol sanda syýasy, ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlar boýunça depginli ösdürilýär. Häzirki döwürde iki ýurduň gatnaşyklary täze mazmun bilen baýlaşdyrylyp, özara hyzmatdaşlyk barha pugtalandyrylýar. Munuň şeýledigine Türkmenistandan Özbegistan Respublikasyna suwuklandyrylan gazyň iberilmegi hem aýdyň şaýatlyk edýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda suwuklandyrylan gazyň muzdsuz ugradylmagy ikitaraplaýyn dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, Özbegistana dost-doganlyk kömegini bermek maksadyna gönükdirilendir.

Şunuň ýaly asylly işiň iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna laýyk 30 ýylyň dolan gününe gabat gelmegi aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Bu şanly sene mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewe gutlag hatyny iberdiler. Hatlarda iki ýurduň arasynda dürli ugurlar boýunça gatnaşyklaryň üstünlikli kämilleşdirilýändigi, munuň bolsa halklarymyzyň ýakynlaşmagy, olaryň arasyndaky köpasyrlyk dostlugyň, hoşniýetli goňşuçylygyň pugtalandyrylmagy üçin köpri bolup hyzmat edýändigi nygtalýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe şeýle çäreleriň geçirilmegi Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda halkymyzyň gadymy ynsanperwer ýörelgeleri esasynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda goňşy ýurda ugradylan suwuklandyrylan gaz özbek halkynyň abadan durmuşyny üpjün etmek ugrunda Özbegistanyň Hökümeti tarapyndan edilýän tagallalara türkmen halkynyň uly goşandy bolar.

Soňky habarlar
01.04
«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň täze sany okyjylara ýetirildi
31.03
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
31.03
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidentini gutlady
31.03
Türkmenistanyň Prezidenti Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasyny gutlady
31.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidentini gutlady
31.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasyny gutlady
31.03
Arkadag şäheriniň döwlet arhiwi döredildi
31.03
Pudagara topar Aşgabatdaky zeýkeş aragatnaşyk ötüginiň tehniki ýagdaýyny seljerer
30.03
Obasenagat toplumynyň netijeliligi — azyk bolçulygynyň binýady
30.03
Türkmenistanyň Prezidenti Arkadag şäheriniň häkimliginiň adyny üýtgetmek hakynda Karara gol çekdi
top-arrow