Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Hasyl toýy mynasybetli Türkmenistanyň «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen sylaglamak hakynda
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Hasyl toýy mynasybetli Türkmenistanyň «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen sylaglamak hakynda
Çap edildi 10.11.2023
1691

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmakda, oba hojalyk pudagyny ösdürmek boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde gazanan uly üstünliklerini, berkarar döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny hem-de köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we göreldeli zähmetini nazara alyp, şeýle hem Hasyl toýy mynasybetli, karar edýärin:

Ýurdumyzyň şu raýatlaryny Türkmenistanyň «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen sylaglamaly:

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň «Garry Nohur» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Serdar Orazmyradowiç Ekäýewi,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň «Ýandaklyagyz» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Çaryberdi Aşyrmyradowiç Pirowy,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň «Täze ýol» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Baýramsähat Amangýeldiýewiç Narowy,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Parahat Aşyrowiç Kowusowy,

«Batly Gadam» hususy kärhanasynyň direktorynyň oba hojalyk ösümlikleri boýunça orunbasary Annamämmet Annaýewi,

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabyndan hususy önüm öndüriji Mirmuhammet Baýrammämmedowiç Babaýewi,

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynyň «Arkaç» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Tuwakgül Ýegendurdyýewany,

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Tirkeşguly Annamämmedowy,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Artykgül Babaýewna Hudaýnazarowany,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň «Zähmetkeş» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Jumanazar Tirkeşowy,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň «Zaman» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Serdar Agabaýewiç Begmädowy,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Aşyrdurdy Babyşowiç Atanowy,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň «Çekiç» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Kerimguly Hezziýewi,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Rahymguly Jumakulyýewi,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan hususy önüm öndüriji Batyr Baýmuradowiç Namazowy,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň «Dostluk» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gülçehra Sanakulyýewna Babanazarowany,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň «Bereket» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Sähetmyrat Nurýagdyýewiç Nökerowy,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň «Gülüstan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Läle Nurmuhammedowna Atahanowany,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň «Gyzylgum» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Arslan Amanmyradowiç Taganowy,

Mary welaýatynyň Mary etrabyndan hususy önüm öndüriji Merdan Ýazmyradowiç Orazowy.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 10-njy noýabry.

Soňky habarlar
20.02
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi
20.02
Döredijilikli syýasat we netijeli hyzmatdaşlyk — Watanymyzyň okgunly ösüşiniň möhüm şerti
19.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
19.02
Türkmenistanda Meksikanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
19.02
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 44 million 563 müň dollaryndan gowrak boldy
18.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglamak hakynda
18.02
Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk dörediji syýasaty we diplomatiýasy
17.02
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň diplomatik işgärlerine
16.02
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
15.02
Türkmenistanyň Prezidenti Litwa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
top-arrow