Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
Syýasat habarlary
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
Çap edildi 07.04.2024
577

Onuň Alyhezreti,
türkmen halkynyň Milli Lideri,
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Gahryman Arkadag!
Hormatly jenap Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy!

Meniň ýubileýim mynasybetli iberen sowgadyňyz üçin Size tüýs ýürekden hoşallygymy bildirmäge rugsat ediň! Meniň dört dilde neşir edilen goşgular kitabymy elime alanymda başdan geçiren duýgularymy beýan etmäge sözüm ýetmeýär.

Siziň meniň türkmen-awstriýa hyzmatdaşlygyna hem-de ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna we ösdürilmegine goşýan goşandyma bagyşlap ýazan giriş sözüňiz mende ägirt uly buýsanç döretdi. Bu buýsançly duýgular meni diňe öz halkynyň, öz mähriban Watanynyň aladasy bilen ýaşaýan, Türkmenistanyň Gahrymany, Siziň bilen 2008-nji ýylyň noýabrynda Awstriýa Respublikasyna amala aşyran saparyňyzyň dowamynda tanşan pursatlaryma, şeýle hem soňraky 16 ýylyň dowamyndaky duşuşyklarymyza alyp gitdi.

Awstriýa-türkmen jemgyýetiniň ähli başlangyçlaryny we taslamalaryny goldaýandygyňyz üçin Size hoşallygymy beýan edýärin. Maňa hoşniýetli garaýandygyňyz üçin Size sagbolsun aýdýaryn.

Size ähli gowulyklar üçin hoşallygymy beýan edýärin.

Gahryman Arkadag!

Siz — eýýamlary we nesilleri baglanyşdyrýarsyňyz,

Siz — öz halkyňyzyň buýsanjy!

Siz — halkyňyzyň şan-şöhratyny artdyrýarsyňyz.

Goý, Allatagala Sizi öz penasynda aman saklasyn!

Şöhrat Size, Gahryman Arkadag!

Şöhrat Saňa, Türkmenistan!

Tüýs ýürekden hormatlamak we iň gowy arzuwlar bilen,

Neda BERGER,
Awstriýa-türkmen jemgyýetiniň ýolbaşçysy.


Soňky habarlar
27.05
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 64 million dollaryndan gowrak boldy
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýanyň Prezidentini gutlady
26.05
«Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
26.05
Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasy tassyklanyldy
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.05
Ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine hyzmatdaşlygy ilerledip
26.05
Türkmen halylary — naýbaşy sungat eseri
25.05
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
25.05
Paýtagtymyzda iri kottej ýaşaýyş jaý toplumy ulanmaga berildi
top-arrow