Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Hokkeý boýunça halkara ýaryşa gatnaşyjylara
Syýasat habarlary
Hokkeý boýunça halkara ýaryşa gatnaşyjylara
Çap edildi 15.04.2024
571

Hormatly halkara ýaryşa gatnaşyjylar!

Gadyrly myhmanlar!

Sizi «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda myhmansöýer türkmen topragynda geçirilýän hokkeý boýunça halkara ýaryşyň açylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Eziz Diýarymyzyň sport taryhynda möhüm waka bolan bu ýaryşyň halkara sport hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga, parahatçylygy we dostlugy dabaralandyrmaga, Olimpiýa hereketiniň ýörelgelerini wagyz etmäge hem-de ornaşdyrmaga, hokkeý boýunça türgenleriň ussatlyklaryny, tejribelerini artdyrmaga uly goşant goşjakdygyna berk ynanýaryn.

Biz Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň pugtalandyrylmagy bilen bir hatarda, ussat türgenleri, tälimçileri we bu ugra degişli hünärmenleri taýýarlamak arkaly ýokary netijeli sportuň ösdürilmegine, halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegine hem uly üns berýäris. Sporta gadymy döwürlerden bäri parahatçylygyň, dostlugyň nyşany hökmünde garan ata-babalarymyzyň asylly ýoluny dowam etdirip, biz sporty dünýä ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyň möhüm ugry, halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmagyň ählumumy serişdesi hökmünde görýäris.

Hormatly ýaryşa gatnaşyjylar!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda, paýtagtymyz Aşgabatda, Arkadag şäherinde köpugurly stadionlar, bedenterbiýe-sagaldyş toplumlary, aýlawlar, sport mekdepleri we beýleki desgalar yzygiderli gurlup ulanmaga berilýär. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy», «Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasy» öňümizde täze wezipeleri goýmak bilen, türkmen sportuny dabaralandyrmagy, ýurdumyzy mundan beýläk-de halkara sport ýaryşlarynyň, Olimpiýa oýunlarynyň geçirilýän döwrebap merkezine öwürmegi göz öňünde tutýar. Şu nukdaýnazardan, Halkara Olimpiýa Komitetiniň, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň agzasy bolan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda sporty maksatnamalaýyn ösdürmek boýunça özgertmeler amala aşyrylýar. Şonuň netijesinde, ata Watanymyzda iri sport ýaryşlarynyň, şol sanda Aziýa oýunlarynyň, yklym birinjilikleriniň, dünýä çempionatlarynyň ýokary derejede guralmagy üçin ähli şertler we mümkinçilikler döredilýär.

Dünýä ölçeglerine laýyklykda gurlan, sebitimiziň iň döwrebap sport desgalar toplumy bolan Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň sport desgalarynyň binýadynda halkara sport guramalary bilen özara hyzmatdaşlykda birnäçe halkara sport ýaryşlary geçirildi. Şolaryň hatarynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň, Agyr atletika hem-de Kuraş boýunça dünýä çempionatlarynyň, sebitleýin halkara sport bäsleşikleriniň üstünlikli geçirilendigini buýsanç bilen bellemelidiris.

Hormatly halkara ýaryşa gatnaşyjylar!

Biz ýurdumyzda sportuň gyşky görnüşlerini, hususan-da, hokkeýi ösdürmäge uly üns berýäris, bu ugurda amatly şertleri, mümkinçilikleri döredýäris. Häzirki wagtda Türkmenistanda sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport desgalarynyň döwrebap ulgamy hereket edýär, hokkeý boýunça milli çempionatymyz yzygiderli geçirilýär, hokkeý toparlarymyz halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş edýärler. Bu halkara ýaryşyň hem Diýarymyzda sportuň hokkeý görnüşiniň ösdürilmegine uly itergi berjekdigine ynanýaryn.

Hormatly halkara ýaryşa gatnaşyjylar!

Gadyrly myhmanlar!

Aşgabat şäherindäki Gyşky oýunlar sport toplumynda hokkeý boýunça halkara ýaryşyň sport baýramçylygy ruhunda giňden geçirilýän günlerinde daşary ýurtly myhmanlarymyzyň türkmen halkynyň myhmansöýerligi bilen ýakyndan tanyşjakdyklaryna, olaryň kalbynda güneşli ýurdumyz hakyndaky ýakymly duýgularyň saklanyp galjakdygyna berk ynanýaryn.

Sizi hokkeý boýunça halkara ýaryşyň açylmagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, uzak ömür, rowaçlyk, sportda hem-de durmuşda uly üstünlikleri arzuw edýärin. Goý, bu ajaýyp sport baýramçylygy dostlugy, sagdynlygy we ruhubelentligi dünýä ýaýsyn!

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Soňky habarlar
27.05
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 64 million dollaryndan gowrak boldy
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýanyň Prezidentini gutlady
26.05
«Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
26.05
Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasy tassyklanyldy
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.05
Ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine hyzmatdaşlygy ilerledip
26.05
Türkmen halylary — naýbaşy sungat eseri
25.05
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
25.05
Paýtagtymyzda iri kottej ýaşaýyş jaý toplumy ulanmaga berildi
top-arrow