Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Resmi
Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Çap edildi 21.04.2024
1488

Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen sportuny ösdürmekde we onuň halkara abraýyny belende götermekde bitiren uly hyzmatlaryny hem-de sportuň hokkeý görnüşi boýunça okuw-türgenleşik we tälimçilik işlerinde aýratyn tapawutlanyp, 2024-nji ýylyň 15 — 20-nji apreli aralygynda Aşgabat şäherindäki Gyşky oýunlar sport toplumynda geçirilen hokkeý boýunça halkara ýaryşda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orny eýeländiklerini hem-de gazanan ýokary netijelerini nazara alyp, karar edýärin:

Ýurdumyzyň şu raýatlaryna Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmaly:

«Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly ady

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň tälimçisi Meýlis Bäşimowiç Kuliýewe;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň kömekçi tälimçisi Ilýas Taganberdiýewiç Weliýewe.

«Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ady

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Polisiýa müdirliginiň Berkararlyk etrabynyň polisiýa bölüminiň ýerli wekiller bölümçesiniň ýerli wekili, şol ministrligiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Muhammetýar Döwletýarowiç Nuryýewe;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky Polisiýanyň howa merkezi gullugynyň dikuçar serkerdesi, şol ministrligiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Keremli Jelilowiç Çaryýewe;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň gyşky we suw görnüşleri kafedrasynyň öwreniji mugallymy, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Rahman Kamiljanowiç Myradowa;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 5-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Arslan Geldimyradowiç Geldimyradowa;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 4-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Musa Orazmyradowiç Annasaparowa;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 4-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Begenç Döwletmyradowiç Döwletmyradowa;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 4-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Öwezguly Täçmyradowiç Esenowa;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 4-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Gurbanmyrat Geldimyradowiç Taňňyýewe;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 2-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Erkin Maksadowiç Kakabaýewe;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Amangeldi Rejepgulyýewiç Aganiýazowa;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Perhat Sähetmyradowiç Atekaýewe;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Pawel Andreýewiç Barkowskä;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Nowruz Eldarowiç Baýhanowa;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Döwrangeldi Timurowiç Baýjaýewe;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Baýmyrat Dörtgulyýewiç Baýmyradowa;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Döwlet Maksatmyradowiç Hydyrowa;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Serdar Çaryýewiç Kakajanowa;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Arslan Myratgulyýewiç Nuryýewe;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Aleksandr Aleksandrowiç Wahowskä;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Ahmet Gurbanowiç Gurbanowa.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2024-nji ýylyň 21-nji apreli.

Soňky habarlar
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýanyň Prezidentini gutlady
26.05
«Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
26.05
Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasy tassyklanyldy
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.05
Ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine hyzmatdaşlygy ilerledip
26.05
Türkmen halylary — naýbaşy sungat eseri
25.05
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
25.05
Paýtagtymyzda iri kottej ýaşaýyş jaý toplumy ulanmaga berildi
25.05
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine
top-arrow