Baş sahypa
\
Resmi
\
Pudagara topar Aşgabatdaky zeýkeş aragatnaşyk ötüginiň tehniki ýagdaýyny seljerer
Resmi
Pudagara topar Aşgabatdaky zeýkeş aragatnaşyk ötüginiň tehniki ýagdaýyny seljerer
Çap edildi 31.03.2023
1932

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 26-njy dekabrynda çykaran 1152-nji Buýrugyna laýyklykda, Söwda-dynç alyş we işewürlik merkezini gurmak üçin Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow şaýolunyň ugrunda bölünip berlen ýer böleginiň çäginden geçýän zeýkeş aragatnaşyk ötüginiň tehniki ýagdaýyny seljermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, şu zeýkeş aragatnaşyk ötüginiň tehniki ýagdaýyny seljermek boýunça pudagara topar döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

Soňky habarlar
29.11
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň MK-NYŇ Syýasy býurosynyň hemişelik komitetiniň agzasy, HHR-IŇ Döwlet Geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasaryny kabul etdi
29.11
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
29.11
Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisi geçirildi
29.11
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
29.11
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
29.11
Mediaforumda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň jemi jemlendi
28.11
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi
28.11
Parahatçylyk döredijilik we durnukly ösüş taglymlaryna eýerip
28.11
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň ýedinji mejlisi
28.11
Paýtagtymyzda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi geçirilýär
top-arrow