Baş sahypa
\
Resmi
\
Pudagara topar Aşgabatdaky zeýkeş aragatnaşyk ötüginiň tehniki ýagdaýyny seljerer
Resmi
Pudagara topar Aşgabatdaky zeýkeş aragatnaşyk ötüginiň tehniki ýagdaýyny seljerer
Çap edildi 31.03.2023
1778

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 26-njy dekabrynda çykaran 1152-nji Buýrugyna laýyklykda, Söwda-dynç alyş we işewürlik merkezini gurmak üçin Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow şaýolunyň ugrunda bölünip berlen ýer böleginiň çäginden geçýän zeýkeş aragatnaşyk ötüginiň tehniki ýagdaýyny seljermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, şu zeýkeş aragatnaşyk ötüginiň tehniki ýagdaýyny seljermek boýunça pudagara topar döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

Soňky habarlar
29.05
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
29.05
Türkmenistanyň Prezidenti «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
29.05
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanylmagy bilen gutlady
29.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýe Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanylmagy bilen gutlady
29.05
Türkmenistanyň Prezidenti Horwatiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
29.05
“Açyk gapylar” syýasatyna eýerip
29.05
Türkmenistanyň Prezidentiniň ABŞ-nyň Prezidentiniň ýörite wekili bilen telefon arkaly söhbetdeşligi
29.05
Türkmenistanda Polşa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
29.05
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 12 million 638 müň dollaryndan gowrak boldy
29.05
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
top-arrow