Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
Netijeli türkmen-owgan hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ugry bilen
Ykdysadyýet
Netijeli türkmen-owgan hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ugry bilen
Çap edildi 18.12.2023
1654

Mälim bolşy ýaly, 10-njy noýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygyny dowam etdirmek boýunça degişli ýolbaşçylara tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýeti bu taslamanyň, şeýle-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň, goňşy döwletiň demir ýol infrastrukturasyny giňeltmek boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilişiniň häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, ýakynda Owganystanyň Hyrat welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy.

Owganystanyň daşary işler ministri Amir Han Mottaki, dag-magdan senagaty ministri Şahabutdin Delawar hem-de senagat we söwda ministri Nuretdin Aziz bilen geçirilen duşuşyklarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ugurlaryň giň toplumy boýunça ösdürmegiň meselelerine garaldy. Hususan-da, taraplar ýokarda agzalan möhüm taslamalaryň amala aşyrylyşyny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle-de iki döwletiň daşary işler ministrleri, wekiliýet agzalary gurluşygy türkmen hem-de owgan kompaniýalary tarapyndan alnyp barylýan energetika, ulag ulgamynyň desgalaryna baryp gördüler.

Bu wajyp taslamalarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan yzygiderli durmuşa geçirilýän Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň döredijilikli daşary syýasat strategiýasy öz beýanyny tapýar. Bu iri infrastruktura taslamalary sebit hem-de ählumumy derejede parahatçylygy, durnuklylygy pugtalandyrmaga, dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge gönükdirilendir.

Möhüm ykdysady we durmuş meselelerini çözmek nukdaýnazaryndan örän bähbitli bolan TOPH taslamasy ýurdumyzyň döredijilikli daşary syýasatyna doly laýyk gelýär. Oňa gatnaşyjy ýurtlaryň hoşmeýilli syýasy erkiniň birleşdirilmegi bilen baglylykda, ony, sözüň doly manysynda, deňsiz-taýsyz taslama, ählumumy durnukly ösüşiň aýrylmaz şerti hökmünde energiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge uly goşant diýip atlandyrmak bolar. Şunuň bilen birlikde, bu taslama Türkmenistanyň energetika strategiýasyny durmuşa geçirmekde nobatdaky wajyp ädimdir. Strategiýanyň esasy ugurlary milli ýangyç-energetika toplumyny döwrebaplaşdyrmakdan, uzak möhletleýin geljegi nazara almak bilen, onuň kuwwatyny artdyrmakdan, öndürijileriň, üstaşyr geçirijileriň we sarp edijileriň bähbitleriniň deňeçerligini üpjün etmek arkaly energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna çykarmagyň diwersifikasiýalaşdyrylan ulgamyny döretmekden ybaratdyr.

Türkmenistan deňhukukly özara bähbitli hyzmatdaşlyga ygrarly bolup, bu ugurda däp bolan gatnaşyklary pugtalandyrmak, iri nebitgaz kompaniýalary, dünýäniň abraýly maliýe düzümleri bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýmak esasynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen energetika dialogynyň ugurlaryny yzygiderli giňeldýär. Türkmenistanda mawy ýangyjyň öňdebaryjy halkara bilermenler tarapyndan tassyklanan ägirt uly gorlarynyň bolmagy ýurdumyza dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan tebigy gazy islendik ugur boýunça uzak möhletleýin esasda ibermäge mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda gurluşygy alnyp barylýan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň ugry bilen Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň hem çekilýändigini bellemek gerek. Bu elektrik geçiriji ulgam TOPH gaz geçirijisiniň ähli infrastruktura desgalaryny elektrik energiýasy bilen üpjün etmekden daşgary, ony Owganystandan üstaşyr Pakistana we Günorta Aziýanyň beýleki ýurtlaryna eksport etmäge-de mümkinçilik döreder.

Goňşy ýurduň demir ýol infrastrukturasynyň giňeldilmegi babatda Türkmenistanyň netijeli tagallalary hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň, Owganystanyň parahatçylykly ösüşine, durmuş-ykdysady infrastrukturasynyň dikeldilmegine, bu döwletiň sebit we dünýä derejesinde döwrebap hojalyk gatnaşyklary ulgamyna goşulyşmagyna ýurdumyzyň uly goşant goşýandygynyň nobatdaky aýdyň güwäsidir.

Soňky habarlar
22.04
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 35 million 703 müň dollaryndan gowrak boldy
21.04
Hokkeý boýunça halkara ýaryşda ýeňiji bolan «Galkan» hokkeý toparynyň türgenlerine we tälimçilerine
21.04
Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
21.04
Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary
21.04
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
21.04
“Galkan” hokkeý toparynyň türgenleriniň we tälimçileriniň hormatyna dabara
20.04
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa
20.04
«Galkan» topary hokkeý boýunça halkara ýaryşyň Kubogyna mynasyp boldy
19.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19.04
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi
top-arrow