Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
Syýasat habarlary
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
Çap edildi 08.04.2024
701

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenkonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Gahryman Arkadagymyz, ilki bilen, Russiýa Federasiýasynyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň ýolbaşçysyny şanly ýubileýi we Russiýa Federasiýasynyň Zähmet gahrymany adynyň dakylmagy mynasybetli gutlady.

Türkmen halkynyň Milli Lideri bu ýokary sylagyň Walentina Matwiýenkonyň uzak ýyllaryň dowamynda dürli döwlet wezipelerinde tapawutly zähmet çekmeginiň, şeýle hem Russiýanyň hemmetaraplaýyn ösmegine saldamly goşandynyň ykrary bolup durýandygyny belledi we mümkinçilikden peýdalanyp, Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň Türkmenistana bolan dostlukly, ynanyşykly gatnaşygy üçin çuňňur minnetdarlygyny beýan etdi. Gahryman Arkadagymyz Walentina Matwiýenko berk jan saglyk, bagtyýarlyk, ýokary döwlet wezipesinde uly üstünlikleri, Russiýa Federasiýasynyň dostlukly halkyna bolsa abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda bellenilişi ýaly, Russiýa Türkmenistan üçin hemişe ýakyn goňşy, dostlukly ýurt, strategik hyzmatdaş bolmagynda galýar.

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygyna gutlaglar we iň gowy arzuwlar üçin hoşallyk bildirip, rus-türkmen hyzmatdaşlygynyň ähmiýetini belledi hem-de iki döwletiň halklarynyň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga berk ygrarlydygyny tassyklady.

Iki döwletiň halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edaralarynyň ýolbaşçylary dürli ugurlar boýunça döwletara dialogy mundan beýläk-de ösdürmegiň zerurdygyna aýratyn üns çekdiler. Şunuň bilen baglylykda, soňky ýyllarda energetika, söwda, ulag, oba hojalygy ulgamlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň täze derejä eýe bolýandygy nygtaldy.

Medeni-ynsanperwer ulgamdaky işjeň hyzmatdaşlyk hem-de yzygiderli esasda alnyp barylýan parlamentara gatnaşyklar ara alnyp maslahatlaşylan aýratyn meseleler boldy. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň iri sebitleriniň arasynda ýola goýlan gatnaşyklaryň döwletara hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini artdyrýandygy, ony täze many-mazmun bilen baýlaşdyrýandygy bellenildi.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Walentina Matwiýenkonyň türkmen halkynyň öňden gelýän dosty we Aşgabat şäheriniň hormatly raýatydygyny aýdyp, Türkmenistana hemişe dostlukly, ynanyşykly gatnaşygy üçin Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygyna ýene-de bir gezek tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Söhbetdeşler doly derejeli strategik hyzmatdaşlygyň iki dostlukly ýurduň bähbidine mundan beýläk-de pugtalandyryljakdygyna berk ynam bildirip, birek-birege we iki döwletiň doganlyk halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

Soňky habarlar
27.05
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 64 million dollaryndan gowrak boldy
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýanyň Prezidentini gutlady
26.05
«Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
26.05
Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasy tassyklanyldy
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.05
Ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine hyzmatdaşlygy ilerledip
26.05
Türkmen halylary — naýbaşy sungat eseri
25.05
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
25.05
Paýtagtymyzda iri kottej ýaşaýyş jaý toplumy ulanmaga berildi
top-arrow