Baş sahypa
\
Sport
\
Aşgabatda geçirilýän halkara ýaryşda «Galkanyň» hokkeýçileri Bahreýniň toparyny ýeňdiler
Sport
Aşgabatda geçirilýän halkara ýaryşda «Galkanyň» hokkeýçileri Bahreýniň toparyny ýeňdiler
Çap edildi 15.04.2024
795

Türkmenistanyň «Galkan» toparynyň hokkeýçileri şu gün Aşgabatda açylan halkara ýaryşda Bahreýniň toparyny 8:1 hasabynda utup, ýeňiş gazandylar.

Ýaryşa iki toparça bölünen 10 topar gatnaşýar. «A» toparçada: «Galkan» (Türkmenistan), «Bahrain Ice Hockey Club» (Bahreýn), «Ice Box Iran Mall» (Eýran), «Oman Nationals» (Oman) we «Feniks» (Özbegistan), «B» toparçada: «Volat» (Belarus), «Aqmola» (Gazagystan), «Dordoi» (Gyrgyzystan), «ADIHIC-Kazan» (Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy), «Team-Turkiye» (Türkiýe) toparlary çykyş edýärler.

Türkmenistanyň sekiz gezek çempiony Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Galkan» topary Bahreýn toparyna garşy ilkinji oýna güýçli başlady. Duşuşygyň 3-nji minudynda 20 ýaşly Nowruz Baýhanow derwezebana al salyp, toparymyzdan ilkinji bolup şaýbany saldy. Şondan bir minutdan soň Pawel Barkowskiniň urgusyndan ikinji şaýba myhmanlaryň derwezesine girdi. Iki minutdan soň, Aleksandr Wahowskiý üçünji şaýbany geçirdi. Birinji döwür gutarmanka Begenç Döwletmyradow we Arslan Geldimyradow ýene iki şaýba saldylar we toparlar 5:0 hasabynda «Galkanyň» haýryna arakesmä çykdylar.

Ikinji döwürde oýnuň depgini birneme peseldi, Bahreýniň hokkeýçileri mundan peýdalanyp derwezämize bir şaýba geçirdiler. Şeýle bolsa-da, duşuşygyň üçünji 20 minudynda türkmen topary ýene-de gaýrata galdy we garşydaşynyň derwezesine ýene üç şaýba geçirdi. Döwlet Hydyrowyň meýdançanyň ortasynda uzak aralykdan salan altynjy şaýbasy gaty täsirli boldy. Soňra Arslan Nuryýew tapawutlandy. Baýmyrat Baýmyradow oýnuň soňky minudynda soňky şaýbany saldy.

Şondan öň «A» toparçadaky beýleki bir duşuşykda Özbegistanyň «Feniksi» «Oman Nationals» toparyny 11:3 (6:1, 1:0, 4:2) hasabynda utdy. Bu oýunda ýaryşyň ilkinji şaýbasyny ýeňijilerden 16 ýaşly Behruz Najmiýew saldy.

«B» toparçada şu gün «Aqmola» (Gazagystan) we «ADIHIC-Kazan» (Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy) ilkinji ýeňşini gazandylar. Gazagystanlylar «Team-Turkiye» (Türkiýe) toparyny 5:3 (0:1, 2:1, 3:1), russiýalylar Gyrgyzystanyň «Dordoi» toparyny 8:3 (1:4, 2:1, 0:3) hasabynda ýeňdiler.

Ýaryş dowam edýär.

Soňky habarlar
14.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
14.06
Gurban baýramyny bellemek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
14.06
Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna, serkerdelerine we professor-mugallymlaryna
14.06
Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär
14.06
Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler
13.06
Ylym we ýokary tehnologiýalar — durnukly ösüşiň binýady
13.06
Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
12.06
Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady
12.06
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda
12.06
Türkmenistanda Awstraliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
top-arrow