Baş sahypa
\
Sport
\
Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşynda «Galkan» topary ilkinji bolup finala çykdy
Sport
Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşynda «Galkan» topary ilkinji bolup finala çykdy
Çap edildi 18.04.2024
621

Türkmenistanyň «Galkan» toparynyň hokkeýçileri Aşgabatda geçirilýän halkara ýaryşda ilkinji bolup finala çykdylar, onuň baş baýragy ugrunda Aziýanyň we Ýewropanyň iki toparça bölünen 10 topary bäsleşýärler. Andreý Makarowyň we Meýlis Kulyýewiň şägirtleri 4-nji tapgyryň oýnunda Özbegistanyň «Feniks» toparyny 9:1 (3:0, 4:0, 2:1) hasabynda ýeňip, möhletinden öň üstünlik gazandylar.

Duşuşygyň ilkinji sekuntlaryndan Türkmenistanyň sekiz gezek çempiony «Galkan» topary garşydaşynyň derwezesine garşy güýçli hüjüm edip, ony öz zolagyndan çykarmady. Toparyň derwezebanynyň ussatlygy ilkinji alty minutda gelen meýdança eýelerine hasaby açmaga mümkinçilik bermedi.

Türkmen hokkeýçileriniň oýun rüstemligi şeýle bir güýçlüdi welin, goragçylaryň biri meýdançadan çykarylandan soň hem haýsy toparyň azlykda oýnaýandygyna düşünmek kyndy. Bäş garşydaşynyň garşysyna 2 minutlap dört oýunçy bilen oýnan «Galkan» çep tarapa çalt hüjüm gurady, Perhat Atekaýew özüne geçirilen şaýbany alyp, derwezäniň öňünde ýeke galyp, takyk urgy bilen hasaby açdy.

Soňky wakalaryň görkezişi ýaly, Perhat Atekaýew şol gün has güýçli oýnady. Edil türgenleşikde ýaly, derwezä çykyşam, dürli aralykdan urgylary-da, derwezeban bilen ýekeme-ýeke çykmagy-da şowunady. Şonuň üçinem Özbegistanyň toparynyň derwezesine giren ilkinji bäş şaýbanyň Perhat Atekaýewiň paýyna düşmegi tötänden däldi. Ol eýýäm häzirki ýaryşda bir oýunçynyň ikinji gezek geçiren bäş şaýbasydyr. Ilkinji şaýbany şondan bir gün öň «Feniks» toparynyň hüjümçisi Artýom Warganow tora saldy, ol Bahreýnden «Bahrain Ice Hockey Club» toparynyň derwezesine 5 şaýba saldy.

Perhat Atekaýewden başga-da «Galkan» toparyndan Erkin Kakabaýew (28-nji we 41-nji minutlarda) iki, Baýmyrat Baýmyradow (39-njy minutda) we Muhammetýar Nuryýew (54-nji minutda) bir şaýba geçirdiler. Özbegistanyň topary oýnuň soňky minudynda Daniel Koganyň tutanýerliligi bilen bir şaýba geçirdiler. 

Dört ýeňiş gazanan «Galkan» topary 12 utuk toplady we «A» toparçada birinji orny eýeledi.

«Galkan» toparynyň finaldaky garşydaşy 19-njy aprelde «B» toparçanyň soňky güni belli bolar, onda Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň «ADIHIC-Kazan» topary birinji ýer ugrunda göreşde Belarus Respublikasynyň «Volat» toparyny 6:3 (3:1, 1:2, 2:0) hasabynda utup, möhüm ýeňiş gazandy. Ýeňijilerden Adel Awzalow hat-trik (1-nji, 31-nji we 42-nji minutlarda) üç, Aýdar Miftahow (3-nji minutda), Nasser Sobhy (13-nji minutda) we Artur Zaripow (48-nji minutda) bir şaýba geçirip tapawutlandylar. Ýeňilenlerden Eduard Gryn iki (19-njy we 29-njy minutlarda), Nikita Trubisin bolsa (33-nji minutda) bir şaýba geçirdiler. 

Soňky habarlar
14.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
14.06
Gurban baýramyny bellemek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
14.06
Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna, serkerdelerine we professor-mugallymlaryna
14.06
Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär
14.06
Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler
13.06
Ylym we ýokary tehnologiýalar — durnukly ösüşiň binýady
13.06
Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
12.06
Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady
12.06
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda
12.06
Türkmenistanda Awstraliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
top-arrow