Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň Mary welaýatyna iş sapary
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidentiniň Mary welaýatyna iş sapary
Çap edildi 07.02.2023
2575

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, sebitde ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk, gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarlarynyň hem-de beýleki käbir ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda ýurdumyzyň sebitlerini mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek meselelerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.

Iş maslahatynda, hususan-da, obasenagat toplumyny ösdürmek we onuň kuwwatyny artdyrmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýurdumyzyň sebitlerini hemmetaraplaýyn ösdürmek bilen bagly meseleler hormatly Prezidentimiziň hemişe üns merkezinde durýar. Netijeli zähmet çekmek üçin döredilýän şertler, welaýatlarda ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmaga gönükdirilen özgertmeleriň toplumlaýyn häsiýete eýe bolmagy özüniň oňyn netijelerini berýär.

Iş maslahatynda, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow häzirki wagtda ýurdumyzda, hususan-da, Mary welaýatynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň welaýatlarynda oba hojalyk işleri giň gerimde alnyp barylýar. Şunda bugdaýa ideg etmek agrotehniki talaplara laýyklykda ýerine ýetirilýär. Mundan başga-da, şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri sürmek we tekizlemek işleri dowam edýär. Ýazky ekiş möwsüminde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny, beýleki enjamlary taýýarlamak boýunça netijeli çäreler görülýär.

Ýurdumyzyň beýleki sebitlerinde bolşy ýaly, Mary welaýatynda hem möwsümleýin oba hojalyk işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda dowam edýär. Şeýle-de wise-premýer ýurdumyzyň çäginden geçýän derýalarda kadaly suw akymyny üpjün etmek, olaryň kenarlaryny berkitmek, suw akabalaryny we ýaplary arassalamak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirden geljekki hasylyň düýbüniň berk tutulmalydygyny we munuň üçin möwsümleýin oba hojalyk işleriniň öz wagtynda, ýokary hilli, agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmelidigini belledi hem-de suwdan rejeli we kadaly peýdalanmagyň, ekin meýdanlaryny suw bilen bökdençsiz üpjün etmegiň wajypdygyna ünsi çekdi we bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowyň hasabaty bilen dowam etdi. Ol ýurdumyzyň gurluşyk we senagat toplumynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, Mary welaýatynda senagat desgalaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de elektrik energiýasynyň üpjünçiligi we ýaýbaňlandyrylan giň gerimli gurluşyk işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň gurluşyk we senagat toplumynyň milli ykdysadyýetimizde möhüm orun eýeleýändigini aýratyn belledi we bu pudaklary hemmetaraplaýyn ösdürmek üçin zerur işleriň geçirilmelidigini nygtap, wise-premýere bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew ýurdumyzyň goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinasynyň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu ugurda alnyp barylýan işleriň wajypdygyna ünsi çekip, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministrine degişli görkezmeleri berdi.

Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow ýolbaşçylyk edýän düzümindäki işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň zerurdygyny nygtady we bu babatda komitetiň ýolbaşçysyna birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Şu günler welaýatyň ak ekin meýdanlarynda ideg işleri agrotehniki talaplary berjaý etmek arkaly geçirilýär. Şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri sürmek, tekizlemek işleri depginli dowam edýär. Ýazky ekiş möwsümine çenli oba hojalyk tehnikalaryny doly taýýar etmek boýunça zerur çäreler durmuşa geçirilýär. Ýazlyk ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine taýýarlyk görülýär. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatyň çäginden geçýän derýalaryň kenarlaryny berkitmek boýunça alnyp barylýan gidrotehniki çäreler barada hem hasabat berildi.

Şeýle-de häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatyň çäklerinde ýaýbaňlandyrylan giň gerimli gurluşyk işleriniň ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirilmegi üçin edilýän tagallalar barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depgininiň we hiliniň geljekki bol hasylyň netijesidigini aýdyp, bu işleriň agrotehniki kadalara laýyklykda, öz wagtynda ýerine ýetirilmelidigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz suwdan rejeli peýdalanmagyň, oba hojalyk tehnikalaryny netijeli ulanmagyň zerurdygyna ünsi çekip, bu babatda welaýat häkimine birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz iş maslahatynyň jemini jemläp, oňa gatnaşanlara öňde durýan möhüm wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz Mary welaýatyna iş saparynyň dowamynda welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen tanyşdy. Häzirki wagtda daýhanlar üçin örän jogapkärli möwsüm dowam edýär. Bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri bilen birlikde, gowaça ekiljek ýerleri ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak utgaşykly alnyp barylýar. Ýurdumyzda oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl almak üçin ähli şertler döredilýär. Daýhanlar ýokary hilli tohum, dökünleriň dürli görnüşleri, häzirki zaman oba hojalyk tehnikalary bilen doly üpjün edilýär. Ýurdumyzyň ähli sebitlerinde oba hojalyk pudagyna degişli desgalar gurlup ulanmaga berilýär.

Dürli oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmak, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň hal-ýagdaýynyň has-da ýokarlandyrylmagyna, ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna gönükdirilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Oba hojalygynda suwdan tygşytly we rejeli peýdalanmak ýerlerden bol hasyl almagyň kepilidir. Döwlet Baştutanymyzyň oňyn başlangyçlary esasynda häzirki döwürde ýurdumyzda suwarymly ekerançylyk babatda ägirt uly tejribe toplandy, giň gerimli suw hojalyk taslamalary durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, suw hojalyk pudagynda ekologik ölçeglere laýyk gelýän öňdebaryjy usullardan we innowasion tehnologiýalardan peýdalanylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow welaýatyň çäginden akyp geçýän Garagum derýasynyň kenarlaryny berkitmek boýunça alnyp barylýan işler bilen hem tanyşdy. Derýada kadaly suw akymyny almak üçin degişli işler geçirilýär. Bu işde kuwwatly tehnikalar netijeli işledilýär.

Ýurdumyzyň suw hojalygynda dünýäniň bu ugurdaky öňdebaryjy tejribesi giňden ulanylýar we kämil tehnologiýalar yzygiderli ornaşdyrylýar. Bularyň ählisi tutuş obasenagat toplumynyň okgunly ösmegini, oba ýaşaýjylarynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlandyrylmagyny şertlendirýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny tamamlap, Mary şäheriniň Halkara howa menziline geldi we bu ýerden paýtagtymyza ugrady.

Soňky habarlar
15.04
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 45 million 320 müň dollaryndan gowrak boldy
15.04
Hokkeý boýunça halkara ýaryşa gatnaşyjylara
15.04
Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylara
14.04
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
14.04
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
14.04
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
14.04
Aşgabatda geçiriljek halkara hokkeý ýaryşyna bagyşlanan mediaforum
12.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
12.04
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
12.04
Türkmenistanyň Prezidenti O.Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady
top-arrow