Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidentini gutlady
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidentini gutlady
Çap edildi 31.03.2023
1161

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýana Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti wezipesine bellenilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

“Biz Türkmenistanda Birleşen Arap Emirlikleri bilen ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlyga ýokary baha berýäris. Häzirki wagtda ikitaraplaýyn gatnaşyklarymyz dürli ugurlar boýunça ösdürilýär we täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Ýokary derejede amala aşyrylýan özara saparlar hem-de olaryň çäklerinde geçirilýän gepleşikler hyzmatdaşlygymyzy has-da işjeňleşdirmäge itergi berýär” diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hatynda belleýär.

Döwlet Baştutanymyz şu mümkinçilikden peýdalanyp, wise-prezident Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýana türkmen-emirlikler gatnaşyklaryny ösdürmäge goşýan şahsy goşandy üçin minnetdarlyk bildirip, täze wezipede bu hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de giňeldiljekdigine ynam bildirdi, şeýle-de oňa berk jan saglyk, bagtyýarlyk, ýokary döwlet wezipesinde üstünlikler baradaky arzuwlaryny beýan etdi.

Soňky habarlar
14.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
14.06
Gurban baýramyny bellemek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
14.06
Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna, serkerdelerine we professor-mugallymlaryna
14.06
Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär
14.06
Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler
13.06
Ylym we ýokary tehnologiýalar — durnukly ösüşiň binýady
13.06
Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
12.06
Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady
12.06
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda
12.06
Türkmenistanda Awstraliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
top-arrow