Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Türkmenistanyň sungat ussatlary Parižde üstünlikli çykyş etdiler
Medeniýet
Türkmenistanyň sungat ussatlary Parižde üstünlikli çykyş etdiler
Çap edildi 25.04.2024
870

24-nji aprelde Fransiýanyň paýtagtynda ýerleşýän ÝUNESKO-nyň baş edarasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti boldy. ÝUNESKO-nyň we TÜRKSOÝ-nyň bilelikde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçiren dabarasynyň çäklerinde Parižde uly üstünlikli geçýän döredijilik forumy köpsanly tomaşaçylaryň ünsüni özünde jemledi.

Bu çäre ilkinji möhüm waka öwrülip, ikitaraplaýyn görnüşde abraýly halkara gurluşlaryň çäklerinde Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasy bilen yzygiderli ösýän gatnaşyklaryna hil taýdan täze mazmun berdi.

Konsertiň açylyş dabarasynda çykyş eden ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň başlygy hanym Wera El-Huri Lýakeý, ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasy merkeziniň direktory jenap Lazar Elundu Assomo, TÜRKSOÝ-nyň Baş sekretary jenap Sultan Raýew, şeýle hem Türkmenistanyň wekilleri medeni alyş-çalyşyň halklaryň ýakynlaşmagyna we medeniýetleriň özara baýlaşmagyna ýardam edýän halkara hyzmatdaşlygynyň iň möhüm ugurlarynyň biridigini nygtadylar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň milli gymmatlyklary gorap saklamak we ösdürmek ugrundaky syýasatynyň ähmiýetine aýratyn üns berildi, ol milli medeniýeti täze derejä çykarmakda we dünýäde çalt ösýän ýurduň we türkmen halkynyň häzirki zaman keşbini döretmekde möhüm itergi berdi. Şol bir wagtyň özünde, türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ÝUNESKO we TÜRKSOÝ ýaly abraýly guramalar bilen Türkmenistanyň gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda möhüm goşandy bellendi.

Bellenilişi ýaly, islendik milletiň beýikligi, onuň dünýä beren şahsyýetleriniň beýikliginden kemala gelýär. Ynsan ruhunyň, ähli ýürekleriň we ähli döwürleriň şahyry, iň ajap, iň päkize duýgularyň waspçysy Magtymguly Pyragynyň köp asyrlaryň dowamynda diňe bir gorap saklaman, eýsem, şahyryň nusgawy döredijilik mirasyny, şeýle hem milli dili baýlaşdyrmakda döredijilik gözlegine itergi beren türkmen halkynyň ruhy beýikliginiň nyşanydyr.

Tutuş konserte bezeg beren ýakymly duýgular sungatyň çäginiň ýokdugyny ýene bir gezek subut etdi. Konsertde halk aýdym-sazlary, görnükli türkmen kompozitorlary – Nury Halmämmedowyň, Daňatar Öwezowyň, Nury Muhadowyň beýik şahyr Magtymguly Pyragynyň goşgularyna döredilen aýdymlary, nusgawy we estrada aýdym-sazlary, folklor-tans çykyşlary boldy.

Türkmenistanyň halk artisti Suhanberdi Orazberdiýewiň ýerine ýetiren «Türkmenistan» kompozisiýasy döredijilik baýramyna ýokary äheň berdi. Tomaşaçylar ýaş zehinli dirižýor Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň kamera toparynyň sazandalarynyň ýerine ýetiren «Türkmen sährasynyň heňleri» sazyna we beýleki eserlerine ýokary baha berdiler.

Konsertiň dowamynda tomaşaçylar milli saz gurallarynyň ajaýyp sazyna, Atageldi Garýagdyýewiň, Kerwen Ýowbasarowyň, Züleýha Kakaýewanyň, Ýusup Geldiýewiň, Gurbanmyrat Baýjykowyň ýerine ýetiren häzirki zaman, nusgawy we halk aýdymlaryna gowy baha berdiler. Ýaş aýdymçylar Dünýägözel Begalyýewa we Döwran Şammyýew öz zehinini görkezdiler. Watany, söýgini, dostluk-doganlygy wasp edýän türkmen aýdymlary şol agşam halkymyzyň sungaty bilen tanyşmak üçin gelen tomaşaçylaryň ýüreginde orun tutdy.

«Miras» folklor-tans topary tarapynyň ýerine ýetirilen gadymy türkmen «küştdepdi» halk tansy we «Türkmen toýy» kompozisiýasy döredijilik agşamyna aýratyn öwüşgin çaýdy. «Gel Türkmenistana» aýdymy bilen konsert jemlendi.

Çäräniň ahyrynda oňa gatnaşyjylar şu çäräni guramaga we geçirmäge döredilen şertler, dostlukly ýurduň giň jemgyýetçiligini türkmeniň baý medeniýeti, onuň milli özboluşlylygy we aýratynlygy bilen tanyşdyrmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa we türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa, fransuz tarapyna we ÝUNESKO tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň hem-de Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň gaznasyndan onlarça taryhy-medeni gymmatlyklary görkezilen sergi ýurdumyza gyzyklanmanyň uludygyny subut etdi. Türkmen sungatyna syn etmäge gelen köp sanly myhmanlara amaly-haşam sungatyň ösüşini görkezýän özboluşly gymmatlyklar hödürlendi.

Pariždäki «Magtymguly Pyragy we Türkmenistanyň medeni mirasy» sergisi 26-njy aprele çenli dowam eder. Bu sergä eýýäm dostlukly döwletiň paýtagtynyň köp sanly ýaşaýjylary we myhmanlary, ýaş nesliň wekilleri, şeýle hem ÝUNESKO agza dürli ýurtlarynyň medeniýeti öwreniji hünärmenleri baryp gördüler, olar özboluşly gymmatlyklara haýran galýandyklaryny beýan etdiler.

Soňky habarlar
14.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
14.06
Gurban baýramyny bellemek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
14.06
Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna, serkerdelerine we professor-mugallymlaryna
14.06
Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär
14.06
Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler
13.06
Ylym we ýokary tehnologiýalar — durnukly ösüşiň binýady
13.06
Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
12.06
Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady
12.06
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda
12.06
Türkmenistanda Awstraliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
top-arrow