Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
Parahat durmuşyň goragçylarynyň hormatyna dabaralar
Jemgyýet
Parahat durmuşyň goragçylarynyň hormatyna dabaralar
Çap edildi 09.05.2024
906

Şu gün ýurdumyzda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy dabaraly bellenildi. Häzirki nesilleriň parahat ýaşamaklary, olaryň bagtyýar geljegi ugrunda janyny gurban eden ata-babalarymyzyň öňünde baş egýäris.

Adamzadyň taryhyndaky iň ýowuz urşuň ýalynly ýyllarynyň uzak geçmişde galandygyna garamazdan, onuň pajygaly wakalaryny, ýüreklerde galdyran ýaralaryny ýatdan çykarmak mümkin däl. Halkymyzyň merdana ogullarynyň müňlerçesi elhenç söweşlerde janyny orta goýdular. Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda görkezen edermenlikleri üçin ildeşlerimiziň ýüzden gowragy Gahryman diýen belent ada mynasyp boldy.

Ýeňşiň gazanylmagynda tylda jan aýaman zähmet çekenleriň gaýratly zähmetiniň ähmiýeti diýseň uludyr. Olar önümçilikde gahrymanlarça işläp, uruşdaky esgerler üçin ýyly eşikleri taýýarladylar, Goranmak gaznasyna şaý-sepleri tabşyrdylar, bugdaý hasylyny soňky dänesine, pagtany soňky hanasyna çenli ýygnadylar, raýdaşlygyň we ynsanperwerligiň belent nusgasyny görkezdiler.

Beýik Ýeňşiň gazanylmagy taryhy nukdaýnazardan, şeýle hem ösüp gelýän ýaş nesli gahrymançylyk, mertlik, ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemekde uly ähmiýete eýedir. Çünki uruş weteranlarynyň we tylda zähmet çekenleriň merdanalygy Watana, halka gulluk etmegiň hakyky nusgasydyr. Olaryň edermenligi ýaşlarymyz üçin görelde mekdebidir. Beýik Watançylyk urşunyň söweşlerinde pederlerimiziň görkezen gahrymançylygy, gaýduwsyzlygy halkymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy. Ildeşlerimiziň müňlerçesi synmaz erkiň, harby borja ygrarlylygyň, Watana wepalylygyň ajaýyp nusgasyny görkezdiler. Şolaryň hatarynda döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň garry atasy, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasy Berdimuhamet Annaýew hem bar.

Gahrymanlary ýatlamak däbi hemişe-de türkmen jemgyýetiniň mizemez sütünleriniň biridir. Şolaryň arasynda Beýik Watançylyk urşunyň ýowuz söweşlerine gatnaşanlar aýratyn sarpalanylýar. Häzirki döwürde Ýeňiş güni aýratyn dabara bilen bellenilip, ol nesilleriň özara baglanyşygyny, halkymyzyň parahatçylyk we ylalaşyklylyk, ynsanperwerlik, döredijilik ýörelgelerine üýtgewsiz ygrarlydygyny alamatlandyrýar. “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda bellenilýän şanly senäniň öňüsyrasynda ýurdumyzyň bilim edaralarynda ýaşuly nesliň wekilleri bilen duşuşyklar geçirildi, mowzuklaýyn sergiler, edebiýat agşamlary, dabaraly nyzamlar, bäsleşikler guraldy.

Uruş weteranlary döwletimiz tarapyndan hemmetaraplaýyn üns-alada bilen gurşalýar, olaryň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň gowulandyrylmagy bilen bagly meseleler hemişelik üns merkezinde saklanýar. Şu ýyl hem gazaply ýyllaryň uruş weteranlaryna, şeýle-de tyl zähmetkeşlerine, esgerleriň ýanýoldaşlaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul we gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Halkymyzyň wepat bolan gahryman ogullary öwezini dolup bolmajak ýitgidir. Uruşda wepat bolan we öýlerine Ýeňiş bilen dolanyp gelen türkmenistanly esgerleriň atlary watandaşlarymyzyň söweşlerde görkezen edermenlikleri baradaky maglumatlary özünde jemleýän “Hatyra” hem-de “Şöhrat” atly köp jiltli neşirlerde ebedileşdirildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň halkyna we weteranlara iberen Gutlagynda belleýşi ýaly, 1941 — 1945-nji ýyllar dünýä taryhynyň iň gazaply we hasratly döwri bolup, basybalyjylykly, talaňçylykly uruş millionlarça adamy pida etdi, öwezini dolup bolmajak ýitgilere getirdi, ýüreklere öçmejek ýaralary saldy. 1418 güne çeken gazaply urşuň ilkinji günlerinde biziň watandaşlarymyzyň müňlerçesi fronta meýletin gidip, aldym-berdimli söweş meýdanlarynda doganlyk halklar bilen birlikde jebisleşip, edermenligiň, gaýduwsyzlygyň belent nusgasyny görkezdiler hem-de orden-medallar bilen sylaglandylar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe nusgalyk durmuş mekdebini geçen ýaşuly nesillerimiziň — külli adamzadyň azatlygy we erkinligi ugrunda göreşe çykan, gije-gündiz zähmet çekip, şanly Ýeňşi ýakynlaşdyran edermen watandaşlarymyzyň mertebesini belent tutýarys.

...Irden asylly däbe görä, häzirki we geljek nesilleriň nurana geljeginiň hatyrasyna wepat bolanlary hatyralamak üçin ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, paýtagtymyzyň köp sanly ýaşaýjylary hem-de myhmanlary “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdança ýygnandylar.

Her ýylyň 9-njy maýynda dürli ýaşdaky watandaşlarymyz adamzat taryhyndaky iň zalym uruşdan gaýdyp gelmedikleri hatyralamak üçin bu ýadygärlikler toplumyna gelýärler. Beýik Watançylyk urşunda geljek nesilleriň bagtyýarlygy, abadançylygy ugrunda batyrlarça söweşen hem-de 1945-nji ýylda Beýik Ýeňşi dünýä buşlan gahrymanlaryň sany barha azalýar...

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Hormat garawulynda türkmen halkynyň watansöýüjilik däplerini, şöhratly pederlerimiziň wesýet eden ýörelgelerini mynasyp dowam etdirýän ýaş harby gullukçylar hatara düzüldiler.

“Baky şöhrat” ýadygärligine hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan ajaýyp gül çemeni goýuldy.

Soňra çärä gatnaşyjylar çuňňur hormat-sarpa bilen ýadygärligiň etegine gül desselerini goýýarlar.

Türkmenistanyň sebitde parahatçylyk dörediji merkez hökmünde ykrar edilmegi halkymyzyň asylly däpleriniň nesilden-nesle geçirilýändiginiň we pederlerimiziň edermenligine goýulýan hormatyň aýdyň nyşanydyr. Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýermek bilen, Garaşsyz ýurdumyz dünýäde parahatçylygyň pugtalandyrylmagy, dost-doganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegi ugrunda ägirt uly tagallalary edýär. Daşary ýurtlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek, ynanyşmak, özara düşünişmek ýagdaýyny berkitmek üçin zerur işler amala aşyrylýar. Gahryman Arkadagymyzyň döredijilikli başlangyçlary häzirki döwürde Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýär. Netijeli halkara hyzmatdaşlyk üçin ygtybarly meýdança bolup hyzmat edýän bu başlangyçlar halkara jemgyýetçilik tarapyndan doly goldanylýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan özgertmeler Watanymyzyň parahatçylygynyň, gülläp ösmeginiň bähbidine gönükdirilendir. Şol özgertmeler paýtagtymyzyň, şäherlerimiziň we obalarymyzyň barha gözelleşýän keşbinde, amatly ýaşaýyş jaýlarynyň, döwrebap bilim, lukmançylyk edaralarynyň, sport toplumlarynyň, senagat kärhanalarynyň we beýlekileriň gurluşygynda aýdyň beýanyny tapýar. Häzirki günde ýetilen sepgitler we gazanylýan üstünlikler üçin biz uruş ýyllarynda söweş meýdanlarynda Watany goran, Ýeňşiň hatyrasyna jan aýaman zähmet çeken watandaşlarymyzyň görkezen edermenlikleriniň öňünde borçludyrys. Weteranlar öz Watanyna, hormatly Prezidentimize, parahat durmuşda ýaşaýan hem-de geljekde täze ösüşlere ýetmek üçin uly mümkinçiliklere eýe bolan ýaş nesillere buýsanýarlar. Sebäbi olar häzirki nesliň bagtyýar durmuşy üçin söweşdiler.

Uruş ýyllarynda öz janyny pida edip, köp garaşylan Ýeňiş gününi ýakynlaşdyran gahrymanlarymyza tagzym edýäris. Biziň häzirki we geljekki bagtyýar durmuşymyz üçin olara baky şöhrat bolsun!

...Şu gün Beýik Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinde gül goýmak dabaralary geçirildi. “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda Ýeňiş gününiň şanyna guralan medeni çäreler ildeşlerimiziň Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza buýsanjyny has-da artdyrdy.

Soňky habarlar
14.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
14.06
Gurban baýramyny bellemek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
14.06
Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna, serkerdelerine we professor-mugallymlaryna
14.06
Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär
14.06
Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler
13.06
Ylym we ýokary tehnologiýalar — durnukly ösüşiň binýady
13.06
Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
12.06
Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady
12.06
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda
12.06
Türkmenistanda Awstraliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
top-arrow