Baş sahypa
\
Hepdäniň wakalary
Hepdäniň wakalary
14.11 2023

Geçen hepdäniň wakalarynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň döredijilik ruhy öz beýanyny tapyp, munuň özi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Watanymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmäge, halkymyzyň abadançylygyny yzygiderli ýokarlandyrmaga, Bitarap döwletimiziň halkara abraýyny has-da belende götermäge gönükdirilen giň gerimli maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň güwäsi boldy.

07.11 2023

Geçen hepdäniň wakalary Türkmenistanyň ykdysady kuwwatynyň yzygiderli berkidilýändiginiň, ýurdumyzyň «Döwlet adam üçindir!» şygary astynda amala aşyrylýan durmuş ugurly syýasata ygrarlydygynyň, ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlykda jogapkärli, işjeň we başlangyçly orny eýeleýändiginiň nobatdaky beýany boldy. Bitarap Türkmenistan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda oňyn sebit we ählumumy başlangyçlara doly derejeli goşulyşmak maksady bilen, özara gatnaşyklaryň iň möhüm görnüşlerini kesgitlemäge, bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň ylalaşykly çemeleşmelerini hem-de gurallaryny işläp düzmäge, hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge mynasyp goşant goşýar.

31.10 2023

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň strategik maksatlaryna ýetmegiň ýolunda üstünlikleriň gazanylýandygynyň nobatdaky beýany boldy. Bu strategik maksatlar netijeli halkara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegi, bilelikdäki mümkinçilikleri we hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin özara ylalaşylan çemeleşmeleri hem-de gurallary işläp taýýarlamagy, toplumlaýyn durmuş-ykdysady özgertmeler bilen Watanymyzy ynamly öňe alyp gitmegi, halkymyzyň durmuş derejesini has-da gowulandyrmagy öz içine alýar.

24.10 2023

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň halkara hyzmatdaşlygy ilerletmäge, ýurdumyzyň döredijilik kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilen öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi.


15.10 2023

«Türkmenistan netijeli, deňhukukly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ugrunda çykyş etmek bilen, hoşniýetlilige, medeni gatnaşyklara, iň gowy tejribeleriň we garaýyşlaryň alşylmagyna esaslanýan hem-de ähli taraplaryň bähbitlerini göz öňünde tutýan döwletara dialogy alyp barýar» diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtaýar.

08.10 2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny okgunly ösdürmäge, halkymyzyň hal-ýagdaýyny yzygiderli gowulandyrmaga, ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen syýasy ugry geçen hepdäniň wakalarynda özüniň aýdyň beýanyny tapdy.

01.10 2023

Geçen hepdede — «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary astynda geçýän ýylyň 27-nji sentýabrynda agzybir we jebis halkymyz häzirki bagtyýar durmuşyna uly buýsanç duýgusy bilen Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllygyny belledi. Ýurdumyz milli senenamamyzyň bu möhüm senesini Garaşsyz Türkmenistanyň ýyl ýazgysyna aýratyn sahypa bolup ýazylýan täze zähmet ýeňişleri bilen garşylady.

18.09 2023

Türkmenistan parahatçylygy, howpsuzlygy, durnuklylygy pugtalandyrmaga, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge degişli sebit we halkara gün tertibindäki esasy meseleleriň deňeçer çözgütlerini işläp taýýarlamaga işjeň gatnaşýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň uzak möhletleýin geljegi hasaba almak bilen, häzirki döwrüň talaplaryndan gelip çykýan anyk başlangyçlary köpugurly halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de sazlaşykly ösdürmegi maksat edinýär.

10.09 2023

Geçen hepdäniň wakalary Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygyny baýram etmegiň öňüsyrasynda Watanymyzyň durmuşynda gazanylýan üstünlikleri aýdyňlygy bilen beýan etdi. Halkymyzyň agzybirligi we jebisligi, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli özgertmeler syýasaty Türkmenistanyň depginli ösüşini üpjün edýär. Ýurdumyzda göz öňünde tutulan meýilnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň şaýady bolýan halkymyz ertirki gününe uly ynam bilen garap, öz öňünde geljek üçin belent maksatlary goýýar.

03.09 2023

Geçen hepde hem ýurdumyzyň depginli ösüşiniň täze, belent sepgitlerini şöhlelendirýän möhüm wakalara baý boldy. Ol bilim ulgamyndaky giň gerimli binagärlik-gurluşyk desgalarynyň tutuş ýurdumyzy gurşap alan açylyş we düýbüni tutuş dabaralaryny öz içine aldy. Bu wakalar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň oýlanyşykly syýasatynda Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitlenendiginiň aýdyň beýany boldy.

13 sahypa
Soňky habarlar
30.11
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
30.11
Türkmenistanyň Prezidenti Rumyniýanyň Prezidentini gutlady
29.11
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň MK-NYŇ Syýasy býurosynyň hemişelik komitetiniň agzasy, HHR-IŇ Döwlet Geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasaryny kabul etdi
29.11
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
29.11
Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisi geçirildi
29.11
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat